ZMP popiera ideę tego Funduszu, czyli chęć wsparcia zaplanowanych na 2020 r. przez JST wydatków inwestycyjnych, i wnosi swoje uwagi do założeń projektu. Publikujemy link do listy kwot dla JST.

Uwagi Związku Miast Polskich do projektu założeń Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020

1. Związek popiera główną ideę zaproponowanego przez rząd Funduszu – chęć wsparcia zaplanowanych na ten rok przez JST wydatków inwestycyjnych. Jest ona zawarta w pkt 5 przedłożonych założeń, który silnie popieramy.

2. Zwracamy uwagę na fakt, że na dochody podatkowe miasta na prawach powiatu składają się zarówno dochody przypadające miastu jako gminie jak i miastu jako powiatowi.

Przy wyliczaniu ich wskaźnika "zamożności" w proponowanym kształcie, ta grupa miast będzie wyraźnie poszkodowana w stosunku do pozostałych gmin, z uwagi na otrzymywanie dochodów z części powiatowej i gminnej, co zawyża wskaźnik DochPodatk/PC. To wydaje się niesprawiedliwe z uwagi na fakt, że właśnie MNPP mają relatywnie wysokie wydatki bieżące, związane z dużą koncentracją usług i relatywnie niskie poziomy nadwyżki operacyjnej, która najlepiej określa rzeczywistą zamożność.

Dlatego wskaźnik zamożności powinien być wyliczany osobno dla tej kategorii JST, i dopiero w oparciu o to wyliczenie powinna być dokonywana korekta początkowych kwot wsparcia. W innym przypadku miasta na prawach powiatu będą z góry na straconej pozycji w stosunku do pozostałych gmin. Tymczasem w tej grupie znajduje się spora część miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, wspieranych w ramach Strategii na rzecz Odpowie­dzialnego Rozwoju. Należy urealnić ich szanse w ubieganiu się o środki z Funduszu. Poza tym te miasta to najwięksi inwestorzy wśród JST i powinny one mieć szansę na istotne, a nie silnie ograniczone wsparcie.

3. Jesteśmy przekonani, że podczas opracowywania tych założeń były przeprowadzone symulacje. Wnosimy o ich udostępnienie, przynajmniej w rozbiciu na kategorie gmin. Sami również możemy takie symulacje przeprowadzić, ale potrzebujemy na to co najmniej dwa dni. Dopiero wtedy będziemy gotowi sformułować ostateczną opinię.

4. Proponujemy, aby czas określony w pkt 8 ppkt 2) wydłużyć z 14 do 21 dni. Wojewodzie wystarczy czasu na proste zestawienie, ale my w gminach musimy pozbierać dane dotyczące przedsięwzięć będących w tych terminach w trakcie realizacji.

5. Należy dookreślić charakter otrzymywanych dotacji:

Jeśli przyznawane środki są NIEWYGASAJĄCYMI dotacjami majątkowymi z funduszu celowego, trzeba:

a) w przypadku MNPP wskazać, czy są dochodami tych miast w ich części gminnej, części powiatowej, czy obu w określonych proporcjach.

b) dla wszystkich JST określić mechanizmy przekazywania i rozliczania tych dotacji (czy ew. ich zwrotu w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem)

c) rozstrzygnąć, czy sprawozdania z otrzymania i wydatkowania tych dotacji będą sporządzane na zasa­dach i w sprawozdaniach, dotyczących obecnie przekazywanych dotacji celowych, czy w jakimś "szczegól­nym" trybie. Obecnie takie dotacje są ujmowane w par. dochodowym 626 , par.4 =0 i wystarczyłoby dodać w tym celu nowy rozdział: "Fundusz Inwestycji Lokalnych" w obecnym Dziale 758 "Różne rozliczenia".


Poznań, 24 czerwca 2020 r.

(-) Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP

WSTĘPNE STANOWISKO ZMP W SPRAWIE PROJEKTU FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Tutaj można znaleźć informacje na temat wysokości wsparcia z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla poszczególnych JST.