Pierwsze posiedzenie Komisji Partnerstwa i Dialogu odbyło się 27 maja 2015 r. w siedzibie Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w Warszawie

Pierwsze posiedzenie Komisji Partnerstwa i Dialogu odbyło się w siedzibie Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w Warszawie, spotkanie otworzył Andrzej Porawski Dyrektor Biura Związku Miast Polskich oraz przedstawił regulamin komisji oraz zakres prac Komisji.

Podczas pierwszego posiedzenia zostało wyłonione prezydium Komisji w składzie:

Piotr Drygała (Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej) - Przewodniczący
Monika Trzcińska ( Burmistrz Miasta Braniewa) - Wiceprzewodnicząca
Paweł Dycht (Kierownik Centrum Komunikacji Społecznej, Urząd Miejski w Radomiu) - Sekretarz

W drugiej części spotkania Członkowie Komisji zapoznali się ze stanowiskiem Zarządu ZMP
w sprawie zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszając swoje uwagi i zmianę niektórych zapisów Dyrektorowi Biura ZMP, uczestnicy posiedzenia komisji uzgodnili, iż proponowany w art. 41e: a) ust 1:

brzmiący:

„1. Organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, tworzy w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku odpowiednio Powiatową lub Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny
i opiniodawczy, zwane dalej odpowiednio „Radą Powiatową” lub „Radą Gminną”.

jest nie możliwy do realizacji przez organy wykonawcze JST w ciągu 30 dni. Sformułowanie tworzy, służby prawne JST oraz nadzory prawne mogą interpretować jako wprost powołanie, czego nie da się przeprowadzić w 30 dni. Zdaniem zebranych tworzenie właściwej Rady Pożytku to procedura na którą składa się min.:

1) wypracowanie i konsultację projektu uchwały w sprawie powołania Rady

2) Przyjęcie uchwały rady miejskiej

3) ogłoszenie i przeprowadzenie wyborów do Rady

4) Wydanie Zarządzenia o powołaniu

5) Powołanie

Komisja zaproponowała zastąpienie słowa "tworzy" sformułowaniem: "rozpoczyna procedurę tworzenia".

W dalszej części Komisja zapoznała się z prezentacją dotyczącą Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego przedstawioną przez Zbigniewa Wejcmana – Sieć SPLOT (w załączeniu).

Na prośbę Przewodniczącego Komisji zwracamy się z prośbą o przesyłanie mailem propozycji tematów oraz spotkań (np. przy okazji konferencji lub imprez tematycznie związanych z pracami Komisji), do Biura Związku na adres: joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl