W Katowicach, 22 września 2016 r. na posiedzeniu Komisji Finansów Związku Miast Polskich członkowie Komisji dyskutowali z Lucyną Hanus, prezes wrocławskiej RIO na temat VAT.

W dniu 22 września 2016 roku w Katowicach podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów odbyło się posiedzenie Komisji Finansów ZMP.

Komisja rozmawiała na temat VAT, w nawiązaniu do pisma, które wystosowała w maju 2016 roku do Grażyny Wróblewskiej, Przewodniczącej Krajowej Rady Izb Obrachunkowych. Pytała w nim, w którym miejscu i na jakim poziomie rozliczać centralizacje VAT - czy na poziomie organu czy jednostki oraz czy traktować dochody tak, jak do tej pory robi się to w miastach w różny sposób - czy brutto z elementem VAT (wydatki muszą być traktowane brutto), czy traktować dochody netto i traktować VAT jako pomniejszenie dochodu (wtedy nie mamy kwestii wydatku po stronie VAT).
Pismo skierowane przez Związek Miast Polskich będzie przedmiotem rozmów podczas obrad Krajowej Rady Izb Obrachunkowych, 5 października br.

Na posiedzeniu Komisji była obecna Lucyna Hanus, prezes wrocławskiej RIO, która przedstawiła swoje sugestie, jak ona postąpiłaby w tej sytuacji, jednak nie dając też jednoznacznych wytycznych członkom Komisji. Dyskutowano o dwóch rozwiązaniach oraz o plusach i minusach rozwiązań, na przykładzie decyzji już podjętych w miastach i wątpliwościach skarbników miejskich.

Ponadto rozmawiano o projekcie zmiany ustawy dot. Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz o darmowej pomocy prawnej - sposób w jaki należy zaplanować ją na kolejny rok w budżecie jest dla miast problematyczny.
Zwrócono uwagę, że Komitet Standardów Rachunkowości zawiesił na razie prace nad stanowiskiem dot. ewidencji gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie stanowiących własność jst. Dopóki nie zmienią się przepisy szczególne dotyczące rachunkowości budżetowej, to Komitet nie będzie zajmował się tą ustawą. Przypomniano, że jest projekt zmiany klasyfikacji środków trwałych – dostępny na stronie Ministerstwa Finansów.

Dyrektor Biura ZMP zaproponował temat na kolejne posiedzenie Komisji Finansów – założenia wstępne nowego systemu wyrównawczego. Jego zdaniem są one całkowicie odmienne od tych, które były rok wcześniej pokazane. Są one obecnie solidnie sprawdzone przez ekspertów odnośnie proponowanych współczynników systemu wyrównawczego i są obecnie korzystniejsze dla miast niż dla gmin wiejskich.

W związku z tym członkowie Komisji ustalili, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w październiku, w Warszawie.


Sylwia Kluczyńska, Biuro ZMP