25 czerwca br. odbyło się w Poznaniu pierwsze w obecnej kadencji posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Miasta zrzeszone w ZMP oddelegowały 44 osoby do prac w tym gremium.

W spotkaniu wzięło udział  32 członów Komisji. Uczestników posiedzenia powitała Jolanta Hałas, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich, a dotychczasowy przewodniczący Komisji  przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2014 – 2018.

Członkowie komisji dokonali wyboru prezydium. Na funkcję przewodniczącego wybrano ponownie Artura Hołubiczko – komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie.
Wiceprzewodniczącymi Komisji zostali:
Anna Fortas
  - koordynator Zespołu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z Płocka
Grzegorz Leśniewicz - przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Zbigniew Kuleta
- komendant Straży Miejskiej w Łodzi
Krzysztof Skiba
 - komendant Straży Miejskiej  w Ełku
Sekretarzem Komisji ponownie został Mirosław Bartulewicz – komendant Straży Miejskiej w  Toruniu.

 Po ukonstytuowaniu się Komisja przystąpiła do sporządzenia  planu pracy. Ustalono, że na kolejnych posiedzeniach Komisja będzie dyskutować nad potrzebą przeprowadzenia reformy całego systemu zarządzania bezpieczeństwem państwa. Postanowiono odnieść się do 21 Tez  samorządowych przyjętych w dniu 4  czerwca br. w Gdańsku. Komisja jest gotowa współuczestniczyć w wypracowaniu szczegółowych rozwiązań  odnoszących się do postulatu  zwiększenia uprawnień samorządu w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
Komisja widzi  konieczność wznowienia prac  zmierzających do uregulowania kwestii związanych z monitoringiem wizyjnym miejsc publicznych, a także zajmie się tematem zabezpieczenia imprez masowych.

Członkowie Komisji przyjęli zaproszenie do Łodzi .  Kolejne posiedzenie, odbędzie się pod koniec września br. W dalszej perspektywie Komisja planuje spotkać się w Płocku oraz kolejny raz w Poznaniu podczas ogólnopolskiego seminarium dotyczącego monitoringu wizyjnego, którego organizatorem będzie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania.

Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie zagadnienia pt. „Zarządzanie systemowe w miejskim systemie monitoringu wizyjnego jako istotnego składnika bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Magdalena Misiewicz