Kierunki promocji Polski będą tematem konferencji, na którą wspólnie zapraszają Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Przedsiębiorczości i Technologii.

„Kierunki promocji Polski na lata 2017-2027” – to tytuł konferencji, na którą wspólnie zapraszają Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Konferencja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 roku w godzinach 10:30 – 16:00 w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sali „Pod kopułą”, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa, wejście od ul. Wspólnej.

Celem konferencji jest wymiana informacji i dyskusja nt. kierunków promocji Polski na najbliższe lata. Punktem wyjścia do dyskusji będzie prezentacja przyjętego przez Międzyresortowy Zespół ds. promocji Polski za granicą dokumentu „Kierunki promocji Polski na lata 2017-2027”, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jego realizacji w wymiarze samorządowym.

Poruszone zostaną kwestie dotyczące zadań placówek dyplomatycznych i MSZ w obszarze dyplomacji ekonomicznej, w tym w zakresie działań na rzecz polskich przedsiębiorców za granicą i ochrony ich interesów gospodarczych.

W części konferencji dotyczącej promocji polskiej gospodarki planowane jest też przedstawienie zagadnienia dotyczącego współpracy COIE z Zagranicznymi Biurami Handlowymi (ZBH), rynków perspektywicznych istotnych z punktu widzenia samorządów, współpracy z regionami przy realizacji dużych przedsięwzięć (Hannover, Astana), atrakcyjności inwestycyjnej wynikającej z ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Polska jedną strefą ekonomiczną) czy Regionalne Programy Operacyjne.

W ostatniej części konferencji omówiona zostanie promocja Polski we współpracy zagranicznej samorządów lokalnych i regionalnych oraz prezentacja dobrych praktyk w tym zakresie.

Konferencja jest bezpłatna i skierowana do wszystkich podmiotów współpracujących z zagranicznymi partnerami tj. m.in. jednostek samorządu terytorialnego, polskich przedsiębiorstw.

Zgłoszenia osób, które chciałyby wziąć udział w Konferencji prosimy kierować do dnia 20 czerwca br. drogą elektroniczną na adres: SekretariatZZPPSO@mswia.gov.pl

W załączeniu zaproszenie na konferencje oraz program.