Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 5 czerwca przedstawiciel Związku Miast Polskich domagał się nowelizacji Kodeksu wyborczego.

ZMP chce zmian w Kodeksie wyborczym głównie w kwestii transmisji z lokali wyborczych, zapewnienia odpowiednich środków finansowych na organizację wyborów, a także porozumień między KBW a wójtami, burmistrzami i prezydentami.

W trakcie spotkania 5 czerwca przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego relacjonowali stan przygotowań do wyborów samorządowych. Udało się uzyskać zapewnienie, że postulowane przez samorządowców zmiany zostaną uwzględnione.

Opracowany przez sejmową komisję nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach projekt zmian (druk nr 2610) przewiduje m.in.:

  • uchylenie przepisów o transmisji i nagrywaniu przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych;
  • rozszerzenie kręgu osób, które mogą pełnić funkcję urzędnika wyborczego (mogły być powołane poza pracownikami urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych także inne osoby mające co najmniej 5-letni staż pracy w tych urzędach lub ich jednostkach);
  • wprowadzenie przepisu jednoznacznie wskazującego, że zapewnienie przez wójta obsługi i warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych jest zadaniem zleconym gminy;
  • możliwość zawierania porozumień między KBW a samorządami, ale nie obowiązek.