1 kwietnia br. rozpoczęliśmy - w charakterze partnera - nowy projekt „Schematy Dialogu Społecznego dla godnej pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” finansowany z funduszy norweskich.

Liderem projektu dotowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Schematy Dialogu Społecznego dla godnej pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” jest NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa.

Partnerami obok Związku Miast Polskich jest Norweski Związek Pracowników Komunalnych (Fagforbundet) i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS). Projekt trwa do 30 marca 2022, jego całkowity budżet to: 432 901 EUR, z czego 43901 EUR stanowi wkład własny do projektu, a kwota 389 000 EUR pochodzi z funduszy norweskich.

Celem projektu jest poprawa jakości dialogu społecznego w sektorze publicznym na poziomie lokalnym w Polsce. Ma on zostać osiągnięty poprzez identyfikację i rozwój metod wspierających dialog społeczny w tym sektorze, a także rozwój kanałów efektywnej komunikacji i współpracy pomiędzy partnerami społecznymi sektora publicznego i władzami lokalnymi.

Obecnie trwają już prace nad zaplanowanymi dwoma ważnymi zadaniami w ramach tego projektu, za które odpowiedzialny jest ZMP:

  • aktualizacją raportu o stanie zatrudnienia w samorządach zrealizowanego po raz pierwszy przez ZMP w 2014 roku, który zostanie opublikowany w grudniu 2020 i będzie miał charakter porównawczy (dokument zostanie sporządzony na podstawie dostępnych danych statystycznych oraz danych zakupionych w GUS i generowanych specjalnie do poziomu miast);
  • zorganizowaniem konkursu dla samorządów i przedsiębiorstw komunalnych z cyklu „Samorządowy Lider Zarządzania”. Nazwa konkursu: „Samorząd jako pracodawca - Poprzez dialog społeczny do poprawy jakości usług dla mieszkańców” (zostanie ogłoszony już w następnym miesiącu). Dwie edycje konkursu dotyczące tej tematyki odbyły się  w 2013 i 2014 roku.

Do konkursu chcemy zaprosić wszystkie JST, które będą mogły przedstawić swoje dobre praktyki dotyczące dialogu pomiędzy pracodawcami i pracownikami,  prowadzącego do zapewnienia godnych warunków pracy i przekładającego się na jej dobrą jakość.

Przedstawiciele wyróżnionych w konkursie samorządów zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w wizycie studyjnej do Norwegii. Norwegowie z kolei podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu współpracy pomiędzy związkami zawodowymi pracowników komunalnych z przedstawicielami samorządów i rządu. Uczestnicy wizyty będą mogli zobaczyć w jaki sposób w dialogu społecznym negocjowane są zarówno godne warunki pracy, płacy jak i standardy jakości pracy.

Od stycznia 2021 r. rozpocznie się etap budowania modelu dialogu społecznego w oparciu o doświadczenia norweskie i polskie „Solidarności”. W czasie spotkań ekspertów reprezentujących NSZZ Solidarność, ZMP, laureatów konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2020” i innych zainteresowanych samorządów powstaną założenia modelu, a potem jego ostateczna wersja, która zostanie poddana pilotażowi.

Funkcjonowanie modelu i jego ewolucja będą sprawdzane w okresie od stycznia do września 2021 roku w dwóch zaproszonych do projektu miastach. Opis modelu oraz wyniki tego pilotażu wraz z wnioskami zostaną przedstawione w raporcie z testowania, który ma powstać do końca listopada 2021 roku.

Ostatnia część projektu trwająca od grudnia 2021 roku do marca 2022 roku będzie okresem poświęconym na upowszechnienie wyników projektu. Zostanie zorganizowanych 6 seminariów regionalnych, w czasie których zostaną przeprowadzone debaty nad zaproponowanym modelem oraz przedstawione opracowane raporty.