Zarząd ZMP opowiedział się za pozostawieniem gminom swobody dotyczącej wyglądu tabliczek z oznaczaniem nieruchomości, ulic i placów.

W związku z propozycją zmiany przepisów dotyczących tabliczek adresowych (pismo MIiR z 20 grudnia 2018 w załączeniu), Zarząd ZMP w piśmie do Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, poinformował, że na swoim posiedzeniu 6 kwietnia 2019 w Gliwicach opowiedział się za pozostawieniem gminom swobody dotyczącej kształtu tabliczki adresowej, kolorystyki, kroju czcionki itp.

Proponuje jednak rozważenie umieszczenie w przepisach powszechnie obowiązujących jednolitej podstawy prawnej do regulowania tej kwestii w uchwale rady gminy, ze wskazaniem w tym przepisie, że przyjmowane rozwiązanie powinno zapewniać widoczność i czytelność
tabliczki.

„Przepis ten - ze względu na wprowadzone już w wielu miastach rozwiązania, stanowiące części
miejskich systemów informacyjnych lub innych, dobrze funkcjonujących regulacji - nie powinien wymuszać ingerencji w te sprawdzone praktyki. Jeśli zawierałby jakiekolwiek konkretne wymogi, musiałby być opatrzony zastrzeżeniem, że dotyczy rozwiązań wprowadzanych po jego wejściu w życie.” - pisze do MIiR A. Porawski, dyrektor Biura ZMP.