Strona Samorządowa KWRiST nie zgadza się, aby zaopiniowanie załączników do projektu rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych odbywało się w trybie obiegowym.

W piśmie skierowanym 10 maja br. przez Wojciecha Długoborskiego, Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do odpowiednika po stronie rządowej, Joachima Brudzińskiego, w tej sprawie, zwrócono uwagę, że w opinii samorządowców skala zastrzeżeń do zmienionych załączników do projektu rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (obniżających średnio o 20% poziom wynagrodzenia zasadniczego zarządzającym w JST) jest na tyle duża, że konieczne jest wydanie opinii przez Komisję Wspólną w standardowym trybie, czyli na plenarnym posiedzeniu.

Samorządowcy przypominają, że projekt tego rozporządzenia został już zaopiniowany przez Komisję w wersji przesłanej przez MRPiPS na początku tego roku. Jest to wersja zawierająca zmiany, co do których 19 maja mija termin wprowadzenia, i nie ma więc przeszkód, aby w tej wersji projekt przyjąć. Nota bene został on uzgodniony po długiej dyskusji na posiedzeniu Zespołu ds. Ustrojowych KWRiST 27 marca br. pod warunkiem podniesienia górnych widełek wynagrodzeń osób zatrudnionych na stanowiskach wskazanych w załączniku 1. Stanowisko takie wynikało z faktu, że przedmiotowe wynagrodzenia nie były podnoszone od 2009 r. Takie ustalenie zostało zaakceptowane dzień później na posiedzeniu plenarnym.

Strona Samorządowa uważa, że wprowadzenie w trybie nagłym nowych projektów załączników, zmienionych w zakresie, który nie dotyczy poprzednio zaopiniowanych propozycji zmian w rozporządzeniu, jest obarczone szeregiem wad, które uniemożliwiają procedowanie w trybie obiegowym, gdyż:
  • proponowane zmiany w załącznikach rodzą poważne skutki w funkcjonowaniu organów JST,
  • zasadnicze wątpliwości natury konstytucyjnej i dotyczące niezgodności z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego budzi zamysł odgórnej ingerencji rządu w wewnętrzne uregulowania, stanowiące domenę samodzielności JST,
  • zmiana załączników bez przepisów przejściowych, które wskazywałyby procedurę wprowadzenia wynikających ze zmienionych stawek zaszeregowania korekt w uchwałach organów stanowiących JST zrodzi zasadnicze problemy związane z ich wprowadzaniem w poszczególnych JST.

Zwrócono uwagę, że załączone uzasadnienie jest szczątkowe, a kluczowe dla jego treści stwierdzenie „Wykonywanie wyżej wymienionych funkcji, tak jak w przypadku posłów i senatorów, oznacza pełnienie służby na rzecz społeczeństwa. Dlatego też podlega społecznej ocenie i powinno spełniać standardy wymagane w życiu publicznym” wydaje się nielogiczne. Dlatego że - po pierwsze – wprowadza analogię między parlamentarzystami i urzędnikami samorządowymi, w sytuacji gdy analogia mogłaby dotyczyć wyłącznie parlamentarzystów i radnych. Odpowiednikiem obniżenia wynagrodzeń wybieranych i powoływanych urzędników samorządowych byłoby obniżenie wynagrodzeń ministrów, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu – a taka zapowiedź w uzasadnieniu się nie znalazła. A po drugie – w uzasadnieniu nie znalazło się wyjaśnienie związku między standardami wymaganymi w życiu publicznym a obniżaniem wynagrodzeń. Szczątkowość tego uzasadnienia wymusza zatem wysłuchanie argumentów projektodawców w toku posiedzenia.

- Strona rządowa próbuje wykorzystać toczące się – w związku z zupełnie innymi przyczynami – prace nad projektem rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych do pośpiesznego, pomijającego rzetelne konsultacje wśród zainteresowanych środowisk, przyjęcia rozwiązań sprzecznych z logiką i zasadami zarządzania, za to służących doraźnym potrzebom politycznym. Na takie postępowanie nie ma zgody - komentują przedstawiciele Strony Samorządowej.

Strona samorządowa, w oparciu o ustawę o KWRiST oraz w trybie dostępu do informacji publicznej, zwróciła się również do J. Brudzińskiego (pismo w załączeniu) o udostępnienie wykorzystanych w toku prac nad przygotowaniem proponowanej treści załączników 1 i 2 analiz, badań naukowych, opracowań eksperckich, sondaży opinii publicznej, jakimi resort kierował się ustalając „powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych”, a także dokumentów określających „standardy wymagane w życiu publicznym”. Przygotowywana regulacja będzie miała bardzo istotny wpływ na motywację obywateli do ubiegania się o pełnienie funkcji kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Udostępnienie wnioskowanych dokumentów przyczyni się do wzrostu transparentności procesu legislacyjnego dotyczącego ważnych kwestii związanych z jakością zarządzania w samorządach. A dostrzeżony w przedmiotowym uzasadnieniu „fakt realizowania przez samorządy zadań kluczowych z punktu widzenia obywateli” sprawia, że dostęp do nich jest szczególnie istotny dla interesu publicznego.” - napisano w liście do współprzewodniczącego KWRiST.