Zarząd Związku zaprasza przedstawicieli miast do pracy w komisjach merytorycznych ZMP w nowej pięcioletniej kadencji samorządowej. W najbliższych dniach odbędą się ostatnie inauguracyjne posiedzenia.

W Związku działa 19 stałych komisji tematycznych, które powołuje Zarząd ZMP. Komisje to gremia doradcze Związku, w których w poprzedniej kadencji pracowało ponad 600 pracowników samorządowych z miast członkowskich. Do zakresu działania komisji należy m.in.: opiniowanie i przygotowanie stanowisk i wniosków dotyczących projektów aktów prawnych, wymiana doświadczeń, a także analizowanie stanu danej dziedziny. Stanowiska komisji są prezentowane na posiedzeniach Zarządu, który na ich podstawie przyjmuje niektóre stanowiska Związku.

Komisje zajmują się sprawami: administracji, bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji, finansów, geodezji i infrastruktury informacji przestrzennej, gospodarki komunalnej, nieruchomościami, mieszkaniowej i przestrzennej, kultury, małych miast, partycypacji społecznej, polityki europejskiej i współpracy zagranicznej, polityki miejskiej i rozwoju miast, polityki społecznej, sportu, transportu i turystyki.

W komisjach Związku nie obowiązuje kworum (członkami są osoby, którym obowiązki służbowe nie zawsze umożliwiają udział w niektórych posiedzeniach), zatem na każdym posiedzeniu każda z komisji pracuje w takim składzie, jaki przybędzie na posiedzenie.

W ZMP działają następujące komisje merytoryczne:

 • Polityki miejskiej i rozwoju miast
 • Małych miast
 • Zagospodarowania przestrzennego
 • Geodezji i infrastruktury informacji przestrzennej
 • Gospodarki mieszkaniowej
 • Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
 • Gospodarki nieruchomościami
 • Transportu
 • Administracji
 • Bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Edukacji
 • Kultury
 • Turystyk
 • Sportu
 • Polityki społecznej
 • Finansów
 • Partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Partnerstwa i dialogu
 • Polityki europejskiej i spraw zagranicznych.

W załączeniu aktualny Regulamin komisji

Osoby będące członkami komisji w poprzednich latach mogą nadal w nich uczestniczyć. Proszone są jedynie o wypełnienie formularza zgłoszenia (w załączeniu).

Pierwsze posiedzenia niektórych komisji odbyły się już na początku kwietnia. Swoje inauguracyjne spotkania odbyły komisje: Finansów, Sportu, Małych miast, Polityki społecznej, Transportu, Polityki miejskiej i rozwoju miast, Zagospodarowania przestrzennego oraz Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. 

Planowane są jeszcze pierwsze inaugurujące spotkania w nowej kadencji samorządowej następujących komisji:

 • Komisja Bezpieczeństwa i porządku publicznego - Poznań, 25 czerwca
 • Komisja Edukacji - Poznań, 25 czerwca
 • Komisja Polityki  europejskiej i spraw zagranicznych - Poznań, 27 czerwca
 • Komisja Partnerstwa i Dialogu - Warszawa, 28 czerwca
 • Komisja Gospodarki mieszkaniowej - Poznań, 28 czerwca

Formularz zgłoszeniowy osób do komisji Związku, po wypełnieniu prosimy odesłać do Biura Związku pocztą tradycyjna lub elektroniczną (biuro@zmp.poznan.pl). Zgłoszenia można nadsyłać w każdym czasie, ale ze względu na bliskie posiedzenia wielu komisji prosimy nie odkładać wysyłki na zbyt odległe terminy.

Załączniki:

- Zaproszenie do udziału w pracach Komisji ZMP
- Regulamin Komisji ZMP
- Formularz zgłoszeniowy