Podczas posiedzenia 10 maja w Wołominie Zarząd ZMP podjął stanowisko w sprawie projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w którym nie zgadza się na usunięcie polityki miejskiej.

Członkowie Zarządu ZMP negatywnie zaopiniowali propozycję Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zawartą w tym projekcie, polegającą na zastąpieniu rozdziału „Polityka miejska” rozdziałem „Polityka publiczna” (stanowisko).

Przeciwko usunięciu polityki miejskiej

Uznano, że nowy rozdział dotyczący polityki publicznej jest potrzebny i uzasadniony, ale nie powinien zastępować obecnego rozdziału o polityce miejskiej, lecz go poprzedzać. Polityka miejska odzyskała swoje należne miejsce dopiero w obecnym dziesięcioleciu. Poprzedni rząd przyjął ogólny zarys krajowej polityki miejskiej, jednak obecny nadał jej praktyczny wymiar, dzięki uwzględnieniu w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Referujący ten temat, Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP, przypomniał, że polityka miejska została też ujęta w formie krótkiego rozdziału w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W ten sposób problematyka rozwoju miast odzyskała miejsc, które po raz pierwszy przyznała jej ustawa z 18 kwietnia 1791 roku - Prawo o miastach królewskich.

Przedstawiciele miast związkowych uważają, że ustawowe umocowanie polityki miejskiej w Polsce powinno zostać co najmniej utrzymane w takim zakresie, w jakim zostało wprowadzone w 2015 roku. - Musimy bronić polityki miejskiej, bo stała się ona przedmiotem ataku ze strony rządowej – stwierdził Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Zwracał uwagę na to, że zasadne wydaje się pozostawienie dowolności w kwestiach tworzenia strategii rozwoju na szczeblu JST. – Ubieranie procesu tworzenia strategii oraz jej zakresu w sztywne, narzucone ustawowo ramy czy wydawanie rekomendacji z poziomu rządowego, wydaje się być sprzeczne z zasadą samodzielności tych jednostek – argumentował członek Zarządu z Podlasia.

Zgłoszono też zastrzeżenia dotyczące naruszenia zasady subsydiarności. Chodzi o opiniowanie projektu strategii rozwoju gminy przez zarząd województwa (w ciągu 30 dni) pod kątem zgodności z celami określonymi w strategii rozwoju województwa.

Projekt o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki zawiera oprócz tego ważne i pozytywne zmiany, np. dotyczące definicji polityki publicznej, obszaru funkcjonalnego czy strategicznej interwencji, a także nowy instrument polityki rozwoju – porozumienie terytorialne. Członkowie Zarządu zgłosili również propozycje zmian dotyczące powiązania polityki przestrzennej ze strategią rozwoju (spójność ze studium), podmiotu realizującego politykę rozwoju na obszarze funkcjonalnym czy obowiązku tworzenia strategii związku metropolitalnego.

Więcej czasu, niższe kary

Reprezentanci miast zasiadający w Zarządzie ZMP zgłosili liczne uwagi do przygotowanego przez MIiR projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Projekt ma rozwiązywać problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych, a także wprowadzać regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych. Obecnie nie istnieją bowiem cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentują informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju.

Projekt wprowadza dodatkowe kryterium weryfikacji przekazywanej do zasobu dokumentacji. Samorządowcy nie negują potrzeby kontroli spójności bazy danych, ale domagają się dodatkowych dni na jej przeprowadzenie. – Nie negujemy potrzeby stałego skracania terminów wykonania weryfikacji, ale wprowadzanie kar za przekroczenie tych terminów w sytuacji, gdy budżet państwa nie przekazuje środków za zatrudnienie wystarczającej liczby pracowników – mówił Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej. Zastrzeżenia dotyczą też wysokości tych kar. - Skracanie terminów jest zasadne, ale nie w sytuacji, gdy będziemy za zwłokę karani – dodał Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia. Zaproponowano zmianę projektowanej wielkości kary finansowej za każdy dzień zwłoki w weryfikacji ze 100 zł na wielkość adekwatną do opłaty, jaką wykonawca ponosi za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stanowisko zostanie już wkrótce opublikowane na stronach ZMP.

Kontrowersje sąsiedzkie

Dyskutowano również na temat propozycji zmian w Prawie budowlanym, które opracował MIiR. Intencją pomysłodawców jest wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym. W projekcie podjęto np. próbę uporządkowania i usystematyzowania niektórych przepisów, zwłaszcza dotyczących wyliczenia co wymaga pozwolenia bądź zgłoszenia, a co nie. To pozytywny aspekt tej nowelizacji. Wiele przepisów budzi jednak wątpliwości. Kontrowersyjne jest na przykład wykreślenie obszaru oddziaływania inwestycji. Jest to ułatwienie dla nowych inwestycji, jednak może być niekorzystne dla sąsiadów. Negatywnie oceniono wprowadzenie swoistego dualizmu w kwestii odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Ustalono, że wszystkie uwagi z miast zostaną zebrane i przedstawione w formie stanowiska.

Zarząd w poczet miast członkowskich przyjął Kętrzyn i Świebodzin. Obecnie do ZMP należy 313 miast – to najwięcej w całej historii reaktywowanego po wojnie Związku.

Joanna Proniewicz
rzecznik prasowy ZMP