O nowym podejściu do cyklu życia produktów, od „weź – zużyj – wyrzuć” do „zamkniętego obiegu” oraz o recyklingu i ponownym użyciu produktów - mówiono podczas konferencji w Płońsku, 4 października.

4 października 2017 roku w Płońsku odbyła się V Płońska konferencja odpadowa – gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój gmin. Tegoroczna edycja była częścią projektu pn. „Podnoszenie kompetencji polskich jednostek samorządu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystanie OZE z użyciem technologii informatycznych, w oparciu o doświadczenia norweskie” realizowanego przez Związek Miast Polskich, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (MSSI), Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć - Energie Cites oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób - przedstawicieli około 40 gmin, instytucji i przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem nowoczesnej gospodarki odpadami. Byli też przedstawiciele norweskich partnerów projektu (Gminy Nes, jej spółki komunalnej Esval Miljopark oraz gminy Frogn).

Gospodarka o obiegu zamkniętym to zupełnie nowe podejście do cyklu życia produktów opierające się na odejściu od modelu linearnego „weź – zużyj – wyrzuć”, a przejściu na model cyrkularny - „zamknięty obieg”. Zwiększenie m.in. takich działań jak recykling i ponowne użycie produktu przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki, m.in. w postaci oszczędności surowców czy mniejszej ilości odpadów.

Uczestników konferencji powitał burmistrz Miasta Płońsk, Andrzej Pietrasik, od lat skuteczny zwolennik racjonalnego gospodarowania odpadami w mieście. Urszula Pawlak, wicedyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiła aktualną sytuację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2018-22, który mimo akceptacji KE pozostaje zawieszony w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

O aktualnej sytuacji w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w kraju i UE mówił Krzysztof Choromański ze Związku Miast Polskich, natomiast Tomasz Potkański, zastępca dyrektora biura ZMP przedstawił zakres i rezultaty realizowanego projektu. Jego celem jest pogłębienie współpracy podmiotów w nim uczestniczących po stronie polskiej i norweskiej oraz przygotowanie ich do wspólnego aplikowania o środki w ramach kolejnej perspektywy NMF i MF EOG 2015-2020.

Dr Grzegorz Gałek z UKSW w Warszawie oraz dr Jarosław Osiak z WSEiZ w Warszawie przedstawili ideę i koncepcję utworzenia w Płońsku klastra, który przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki, a także poprawy bezpieczeństwa energetycznego i stanu środowiska naturalnego.

Goście z Norwegii, Jonny Eriksen oraz Bjørn Nordvik przedstawili funkcjonujące w norweskich gminach Nes i Frogn (które są partnerami odpowiednio Płońska i Milanówka) innowacyjne systemy recyklingu ziemi i podejście holistyczne w projektowaniu budowlanym zapewniające trwałość ekonomiczną i środowiskową w perspektywie cyklu życia.

Szanse i zagrożenia we wdrażaniu GOZ omówił Dariusz Matuszewski, Prezes Zarządu PGK w Płońsku Sp. z o.o., natomiast Beata Klik, kierownik Referatu Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM w Płońsku, przedstawiła innowacyjny pojemnik na odpady elektroniczne. Wkrótce w kilkunastu gminach członkowskich Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (MSSI) w ramach projektu norweskiego pojawią się również takie specjalistyczne pojemniki.

Mówiąc o rozszerzonej odpowiedzialności producenta jako ważnego źródła finansowania gminnej gospodarki odpadami, Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej podkreślił, że obecnie funkcjonujący w Polsce system opłat w gospodarce odpadami nie spełnia oczekiwań - wymaga gruntownej i pilnej modyfikacji. Polskie dopłaty do recyklingu i odzysku w ramach ROP są bowiem w Polsce od lat karykaturalnie niskie – polscy przedsiębiorcy płacą obecnie za opakowania detaliczne ok. 1 PLN/rok/mieszkańca, podczas gdy w UE opłata ta wynosi od 5 do 15 EURO. Na zakończenie Hanna Marliere, Dyrektor Zarządzająca Green Management Group wielostronnie omówiła zagadnienie utraty statusu odpadu jako jedno z głównych wyzwań systemu gospodarki odpadami, natomiast Marzena Omiecińska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podsumowała cztery cykle kontrolne przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w latach 2013-2016.

Po południu zainteresowani mieli możliwość obejrzenia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Płońsku.

W załączeniu – prezentacje z konferencji

Zdobycie wiedzy o rozwiązaniach norweskich w zakresie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym (m.in. nt. specjalistycznej selektywnej zbiórki odpadów elektronicznych i powtórnego wykorzystania przedmiotów gospodarstwa domowego) oraz zastosowaniu wydajnych rozwiązań z zakresu OZE w budynkach publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych umożliwiła zrealizowana w ramach projektu wizyta studyjna w Norwegii we wrześniu tego roku. 18 przedstawicieli polskich samorządów gminnych, burmistrzów i przewodniczących rad, odwiedziło gminy Frogn i Nes, spółki komunalne Esval Miljopark i BrukaNes, klaster energetyczny (OREEC) w Lillestroem i jego oddział edukacyjny w Lindum oraz Stowarzyszenie Promocji Pomp Ciepła NOVAP w Oslo, a także Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).

W załączeniu – relacje M. Kędziory i K. Choromańskiego z wyjazdu studyjnego do Norwegii.