Ministerstwo Rozwoju informuje o spotkaniu 13 lipca w Warszawie, które ma być poświęcone Agendzie Miejskiej UE, a także zaprasza miasta do udziału w partnerstwach.

13 lipca br. w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone Agendzie Miejskiej Unii Europejskiej oraz przedstawieniu działań na rzecz wzmacniania wymiaru miejskiego na poziomie krajowym, które będzie jednocześnie okazją do określenia zainteresowania uczestnictwem miast w przyszłych partnerstwach poświęconych tematom priorytetowym Agendy Miejskiej, których uruchomienie planowane jest jesienią br.

Pakt Amsterdamski ustanawiający Agendę Miejską UE, przyjęty w dn. 30 maja br., podczas nieformalnego spotkania ministrów państw członkowskich UE ds. rozwoju miast, tworzy nowy model wielopoziomowej i wielostronnej współpracy zainteresowanych stron w celu wzmocnienia wymiaru miejskiego polityk UE.

Dzięki Agendzie Miejskiej miasta będą miały możliwość uczestniczenia nie tylko we wdrażaniu, ale także w kształtowaniu przyszłych polityk unijnych, prawodawstwa, instrumentów finansowych oraz dzielenia się najlepszymi praktykami. Dlatego kluczowym mechanizmem realizacji Agendy jest współpraca przedstawicieli państw członkowskich UE, właściwych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej, miast, organizacji i ekspertów zajmujących się tematyką rozwoju miast na poziomie europejskim, w ramach partnerstw. Celem partnerstw, tworzonych na zasadzanie dobrowolności, będzie wypracowanie wielopoziomowego i wielowymiarowego podejścia oraz analiza danego tematu Agendy Miejskiej pod kątem wzmacniania wymiaru miejskiego polityk UE w trzech obszarach: lepsze stanowienie prawa (Better regulation), lepsze finansowanie (Better funding) oraz wzmacnianie bazy wiedzy i wymiana doświadczeń (Better knowledge). Każdy temat priorytetowy będzie realizowany przez partnerstwo, którego zadaniem będzie przygotowanie oraz implementacja Planu Działania w ciągu dwóch - trzech lat. W wyniku realizacji Planu Działania powstaną konkretne propozycje w ww. obszarach, związane z tematem partnerstwa, które będą niewiążącym wkładem w proces kształtowania przyszłego i rewizji istniejących przepisów prawa, instrumentów i inicjatyw UE. Więcej informacji na temat funkcjonowania partnerstw znajdą Państwo w załączniku Paktu Amsterdamskiego pn. Working Programme.

http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/201...

W tym celu zidentyfikowano dwanaście tematów priorytetowych Agendy Miejskiej, którymi będą się zajmować powołane partnerstwa. Do tej pory uruchomiono cztery partnerstwa poświęcone tematom: jakości powietrza, ubóstwu miejskiemu (udział w tym partnerstwie bierze miasto Łódź), mieszkalnictwu (udział w tym partnerstwie bierze miasto Poznań) oraz integracji migrantów i uchodźców.

Więcej informacji o partnerstwach mogą Państwo znaleźć na stronie Agendy Miejskiej UE, w zakładce Partnerstwa:

http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/

Pozostało osiem tematów priorytetowych Agendy Miejskiej, w ramach których utworzone zostaną kolejne partnerstwa:

1 Jobs and skills in the local economy (jego celem jest wypracowanie rekomendacji, dzięki którym miasta zwiększą dobrobyt oraz stopień zatrudnienia)

2 Sustainable use of land and Nature-Based solutions (koncentruje się na zmianach przestrzennych w miastach i ich wpływie na jakość życia, w tym podejmuje tematy dotyczące kurczenia się miast, inwestycji brownfield/greenfield, suburbanizacji czy zieleni miejskiej)

3 Circular economy (jego celem jest zwiększenie ponownego wykorzystania, naprawy oraz recyclingu posiadanych materiałów i produktów)

4 Climate adaptation (celem jest przewidywanie negatywnych skutków zmian klimatu oraz podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód dla miast)

5 Energy transition (ukierunkowany na wypracowanie rekomendacji dla długoterminowych zmian w systemach energetycznych – np. gospodarka odnawialna i efektywność energetyczna)

6 Urban mobility (jego cele dotyczą wypracowania rozwiązań dla skutecznej i zrównoważonej mobilności miejskiej, opartej o transport publiczny, tzw. miękka mobilność oraz dostępność)

7 Digital transition (celem jest zapewnienie lepszej jakości usług publicznych, w oparciu o poprawę skuteczności zbierania danych, zarządzania nimi, czy jakości usług cyfrowych)

8 Innovative and responsible public procurement (dotyczy zwiększenia efektywności i innowacyjnego podejścia w zamówieniach publicznych).

Przykładowe opisy (nie wyczerpujące zagadnienia) tematów priorytetowych znajdują się w Working Programme Paktu Amsterdamskiego.

Ministerstwo Rozwoju jednocześnie informuje, że podczas najbliższego spotkania grupy ds. rozwoju miast (UDG), które obędzie się 7 lipca br. w Bratysławie, dyskutowana będzie kwestia uruchomienia nowych partnerstw dla ww. tematów, natomiast decyzje w sprawie ich powołania zapadną w październiku br. podczas spotkania Dyrektorów Generalnych państw członkowskich ds. rozwoju miast.

MR rozważa udział Polski (na poziomie państwa członkowskiego) w następujących partnerstwach:

- Jobs and skills in the local economy

-Sustainable use of land and Nature-Based solutions (z uwagi na tematykę tego partnerstwa Ministerstwo Rozwoju rozważa objęcie roli jego koordynatora).

W związku z powyższym MR uprzejmie prosi o przeanalizowanie każdego z ośmiu ww. tematów partnerstw pod kątem ewentualnego Państwa uczestnictwa, na poziomie miasta, w interesującym Państwa partnerstwie. W przypadku zainteresowania udziałem w określonych partnerstwach, uprzejmie proszą o przesłanie do dnia 1 lipca br., na adres mailowy: miasta@mr.gov.pl, wstępnej deklaracji woli uczestnictwa w danym partnerstwie oraz informacji wraz z określeniem charakteru Państwa uczestnictwa (w roli koordynatora partnerstwa czy w roli zwykłego członka partnerstwa). W przypadku dodatkowych pytań prosi o kontakt.

MR serdecznie zaprasza też do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 13 lipca br. o godz. 11.00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 (sala kinowa). Zgłoszenie do udziału w spotkaniu przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: miasta@mr.gov.pl do dn. 8 lipca br.

Wydział Polityki Miejskiej
Departament Strategii Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju