Jak korzyści rozwojowe płynące z największych miast mogą oddziaływać na pozostałych mieszkańców Polski - o tym m.in. dyskutuje się w Gdańsku 13-15 listopada.

Smart Metropolia to największa w Polsce cykliczna debata na temat rozwoju obszarów metropolitalnych, skierowana do liderów administracji, samorządu i biznesu oraz osób zaangażowanych w rozwijanie miast i miejscowości, w których żyją. Organizatorami kongresu są Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot i Ministerstwo Rozwoju.

VI edycja Międzynarodowego Kongresu Metropolitalnego w Gdańsku poświęcona jest różnym aspektom relacji wewnątrz i pomiędzy metropoliami. Istnieje szereg czynników definiujących metropolie, a przy tym wpływających na ich wyjątkowość oraz znaczenie w globalnej gospodarce. Obok koncentracji potencjału, produktywności czy liczby ludności szczególne znaczenie mają istniejące relacje i powiązania. Można powiedzieć, że na poziomie instytucjonalnym metropolia tworzy się na styku relacji pomiędzy samorządem, biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi. Przede wszystkim jednak metropolia to mieszkańcy: ich talenty, potencjał, pomysły i idee realizowane w konkretnym miejscu i czasie.

Kongres z jednej strony ma inspirować szerokie grono odbiorców zainteresowanych tematyką metropolitalną i dawać niekoniecznie oczywiste odpowiedzi na aktualne pytania dotyczące kierunków rozwoju metropolii. Z drugiej natomiast pokazywać i pomagać wypracować decydentom i liderom integracji metropolitalnej konkretne rozwiązania zarządcze i technologiczne.

Idea „smart cities” to nie tylko - jak piszą organizatorzy - korzystanie z aplikacji, które pomogą w rozwiązaniu konkretnych problemów mieszkańców, władz miasta i innych podmiotów działających w metropolii. „Rozumiemy ją również jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum. Podczas dyskusji w trakcie kongresu chcemy podkreślać, że to głównie obszary metropolitalne są tymi miejscami na świecie, w których kreowany jest rozwój i w konsekwencji zarówno na poziomie kraju, jak i Unii Europejskiej należy prowadzić politykę regionalną opierającą się o ich potencjał. Rozwój metropolii pozytywnie wpływa bowiem na resztę kraju, zarówno małe gminy, jak i całe regiony. Będziemy też mówić o tym, że efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów jest możliwe tylko w przypadku oddolnej koordynacji działań międzysektorowych.”

SMART METROPOLIA 2017 „Przestrzenie relacji.Wdrażanie Agendy Miejskiej Unii Europejskiej” odbędzie się 13-15 listopada 2017 r. w Amber Expo w Gdańsku.

W załączeniu Koncepcja Smart Metropolia oraz program.