Podczas posiedzenia on-line 14 maja członkowie Zarządu ZMP wystąpili z inicjatywą wspólnego oświadczenia organizacji samorządowych w sprawie konieczności natychmiastowej osłony dla JST.

Członkowie Zarządu ZMP spotkali się 14 maja 2020 r. po raz siódmy on-line od czasu ogłoszenia stanu epidemii w Polsce. Na wstępie zapoznali się z Raportem o działaniach Związku w sprawie wyborów (w załączeniu) i wyrazili swoje uznanie dla szybkości i skuteczności działań Biura ZMP w tym zakresie.

Prezydenci i burmistrzowie zasiadający w Zarządzie Związku przedstawili swoje uwagi do projektu ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów na Prezydenta RP w 2020 roku (druk 368), które zostaną zebrane w formie stanowiska i przyjęte w najbliższym czasie obiegiem. 

Z coraz większym niepokojem, co wyrażali podczas spotkania, samorządowcy z miast członkowskich ZMP obserwują skutki spowodowane pandemią wirusa SARS-CoV-2, które dotykają mieszkańców i powodują coraz bardziej poważne ubytki w budżetach lokalnych. Szczególnie dotkliwie kryzys dotyka małe miasta, miejscowości turystyczne i uzdrowiskowe, które często stoją już pod przysłowiową ścianą. Oburza ich lekceważenie problemów samorządów przez rządzących.

Dlatego Zarząd postanowił, że wspólnie z pozostałymi organizacjami samorządowymi podejmie kolejną próbę zwrócenia uwagi na dramatyczną sytuację polskich samorządów i wystosuje pilny apel do Sejmu RP oraz rządu w sprawie konieczności podjęcia natychmiastowych działań osłonowych dla samorządu terytorialnego w związku ze skutkami ograniczeń wprowadzonych w ramach stanu epidemii. 

W przyjętym wspólnie przez ZMP oraz Unię Miasteczek Polskich, Unię Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Powiatów Polskich - jeszcze tego samego dnia - Oświadczeniu podkreślono, że zaproponowane do tej pory działania osłonowe objęły obywateli, podmioty gospodarcze, administrację rządową, inne dziedzi­ny życia publicznego, natomiast – mimo zapewnień – nie zostały w nich uwzględ­nione postulaty samorządu terytorialnego, a więc egzystencjalne potrzeby ich mieszkańców. Dlatego Strona Samorządowa KWRiST domaga się zaakceptowania trzech poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 dotyczących JST i ich jednostek organizacyjnych: (1) przesunięcia w czasie składania nowej deklaracji JPK VAT przez JST, (2) zwolnienia wszystkich jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz samorządowych osób prawnych z opłacenia należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytal­ne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fun­dusz Pracy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. a także (3) przesunięcia w czasie terminu na przedstawienie raportu o stanie JST (przyjęta 14 maja przez Sejm). Przedstawiciele samorządów oczekują również, że Sejm natychmiast przystąpi do rozpatrywania projektu (który 14 maja br. Senat RP przyjął i skierował do Sejmu) o szczególnych rozwiąza­niach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza­niem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem. Ma to się przyczynić do wpro­wadzenia elementarnych działań osłonowych wobec polskich społecz­ności lokalnych i regionalnych.

W trakcie obrad 14 maja Zarząd ZMP przyjął stanowisko w sprawie wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wnosi w nim o rozważenie w dalszych pracach dwóch potencjalnych rozwiązań natury kompetencyjnej i finansowej. Ich wspólną zasadą powinno być powiązanie wykonywanych zadań i odpowiedzialności za ich recykling ze środkami finansowymi pochodzącymi z opłat (P1 lub P2), czego nie można do­szukać się w prezentowanym przez Ministerstwo Klimatu materiale. Wdrożenie obu wariantów wymagałoby podzielenia zamówień na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dwie części, w zależności od frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Pierwszą część stanowiłyby odpady wielkogabarytowe, papier i tektura, szkło oraz tworzywa sztuczne i metale, natomiast drugą – bioodpady i odpady resztkowe. Nowy układ kompetencyjny oraz zasady finansowania należałoby ustalić w ramach systemu ROP tylko dla pierwszej części i tylko w zakresie tych frakcji. ZMP postuluje też m.in., aby wprowadzenie ROP w Polsce było okazją do przywrócenia metod obliczania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, które były stosowane do 2019 r., oraz pilną nowelizację przepisów regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Więcej w załączonym stanowisku.

Reprezentanci miast zasiadający w Zarządzie zgłosili ponadto swoje uwagi do projektów ustaw: o kooperatywach (w załączeniu), o zmianie ustaw mieszkaniowych (w załączeniu) oraz o wspieraniu termomodernizacji, a także do rozporządzeń MF ws. grup podatników użytkujących kasy rejestrujące mające postać oprogramowania i RM ws. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (zmiana).

Joanna Proniewicz, rzecznik prasowa ZMP