Podczas posiedzenia w Warszawie Zarząd ZMP zaopiniował m.in. projekty: rządowy - Prawo zamówień publicznych, senacki - Prawo ochrony środowiska, poselski - o systemie oświaty.

Posiedzenie Zarządu ZMP w Warszawie odbyło się 15 lutego od godz. 15 w Rezydencji Belweder – Klonowa w Warszawie, ul. Flory 2.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Gdańsku.
2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.
3. Informacja o stanie prac nad zmianami przepisów dot. planowania przestrzennego.
4. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (PiS) - uchwalona,
b) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (KUKIZ’15),
c) Prawo zamówień publicznych i przepisy wprowadzające Pzp (rządowy),
d) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe (Nowoczesna),
e) o zmianie – Prawo ochrony środowiska (senacki),
f) o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (PiS),
g) o Narodowej Strategii Onkologicznej (prezydencki).

5. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MF ws. wzorów: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,
b) MF ws. wzorów: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny,
c) MF ws. wzorów: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny,
d) MF ws. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
e) MF ws. informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
f) MF ws. informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, składanych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej,
g) MPiT zm. rozp. ws. zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

6. Uwagi do projektu zmiany Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach EWT 2014 – 2020.
7. Opinia ws. petycji dot. finansowania sportu.
8. Wynagrodzenia burmistrzów i prezydentów - informacja o stanie prac.
9. Przyjęcie sprawozdań na XLII Zgromadzenie Ogólne.
10. Przedstawienie projektu uchwały ZO w sprawie zaciągnięcia kredytu.
11. Przyjęcie Ostrołęki i Pabianic w poczet członków ZMP, inne sprawy członkowskie.
12. Korespondencja do rozpatrzenia.
13. Sprawy wniesione.