Podczas posiedzenia, które odbyło się w Kartuzach 22 czerwca, członkowie Zarządu ZMP rozmawiali m.in. o komisyjnym projekcie ustawy Kodeks wyborczy oraz rządowym o odpadach.

Posiedzenie Zarządu ZMP w Kartuzach - 22 czerwca 2018 r.

Miejsce obrad: Hotel „Pod Orłem” w Kartuzach, ul. 3 Maja 10

Porządek obrad, od godz. 15.00.:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Warszawie.

2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.

3. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (komisyjny) oraz inne sprawy wyborcze (w tym porozumienie),
b) o zmianie ustawy o odpadach (rządowy),
c) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług,
d) o zm. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (senacki),
e) o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się,
f) o zmianie ustawy o działalności leczniczej (rządowy),
g) o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (rządowy),
h) o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (poselski),
i) o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych (komisyjny),
j) o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (rządowy),
k) o zmianie ustawy niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (rządowy).

4. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MF zm. - w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
b) MF zm. - ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz ze środków zagr.,
c) MF zm. - ws. sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
d) RM zm. - ws. udzielania dotacji celowej na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych,
e) MEN - ws. wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz ...,
f) MEN w sprawie doradztwa zawodowego,
g) MEN zm. - ws. zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
h) MPiT - w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym,
i) MRPiPS - ws. przyznania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenia stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej...,
j) MZ zm. - w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,
k) MZ ws. formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozosta-jących bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
l) MZ ws. formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji, które mają skutkować zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
m) MON - ws. zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego,
n) MON ws. zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwalę i sławę oręża polskiego.

5. Dylematy dot. wstępnych założeń dotyczących zmian organizacyjnych w Biurze Związku.

6. Korespondencja do rozpatrzenia.

7. Sprawy wniesione.