Podczas posiedzenia 6 kwietnia w Gliwicach członkowie Zarządu zaopiniowali m.in. projekt ustawy o Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Posiedzenie Zarządu ZMP w Gliwicach

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Poznaniu.
2. Wybór Wiceprezesa i Skarbnika Związku Miast Polskich.
3. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.
4. Prace nad projektem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu zmiany ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
6. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o ustawy o Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (MI),
b) o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (MC),
c) o zmianie ustawy o ofercie publicznej (MF),
d) Pakiet Społeczny Ludowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw (PSL),
e) o Obywatelskiej Radzie Mediów (Nowoczesna),
f) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (poselski – opozycja),
g) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (PO-KO),
h) o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (MRPiPS),
i) o zmianie ustawy – Kodeks karny (KUKIZ’15).
7. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) MEN ws. kryteriów podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej na rok 2019,
b) MEN ws. ramowych planów nauczania dla szkół publicznych,
c) ME ws. sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
8. Propozycje zmian w zakresie funkcjonowania programu społecznego budownictwa czynszowego oraz programu finansowego wsparcia (pismo MIiR z dnia 26 lutego br.).
9. Propozycja zmiany przepisów dotyczących tabliczek adresowych (pismo MIiR z dnia 20 grudnia 2018).
10. Sprawy statutowe i organizacyjne:
a) przyjęcie miast w poczet miast członkowskich Związku,
b) przyjęcie Regulaminu pracy Zarządu,
c) wybór przedstawicieli do instytucji krajowych i zagranicznych,
d) wyłonienie opiekunów komisji (wg nowego Regulaminu) z ramienia Zarządu,
e) przyjęcie regulaminu pracy Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej,
f) ustalenie pełnomocnictw dla dyrektora biura i zastępców,
g) przyjęcie uchwały w sprawie nagrody rocznej dyrektora biura.
11. Korespondencja do rozpatrzenia.
12. Sprawy wniesione.