Podczas posiedzenia 3 czerwca członkowie Zarządu ZMP pozytywnie zaopiniowali projekt ustawy – Prawo o ruchu drogowym, pod warunkiem przyznania rekompensaty za utracone dochody.

Posiedzenie Zarządu Związku odbyło się 3 czerwca w Gdańsku.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Wołominie.
2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.
3. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – pre-konsultacje (MIiR),
b) o zmianie ustawy o finansach publicznych (MF),
c) o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (MI),
d) o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (MI),
e) o przyznaniu prawa do wynagrodzenia nauczycielom biorącym udział w strajku w okresie od dnia 8 kwietnia 2019 r. do dnia 25 kwietnia 2019 r. (PO-KE),
f) o statusie i ochronie symboli Unii Europejskiej (poselski),
g) o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (PiS).
4. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) Nowelizacja rozporządzenia MEN ws. procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej.
5. Przyjęcie stanowiska ws. sprawowania kontroli gmin nad gospodarka odpadami na ich terenie.
6. Przyjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do ZMP (Wasilków i Stronie Śląskie) oraz wystąpienia (Kartuzy).
7. Korespondencja.
8. Sprawy wniesione.