Podczas posiedzenia w Częstochowie 14 grudnia Zarząd ZMP zajmował się kwestiami dotyczącymi podwyżek cen energii i wypracowaniem opinii m.in. do projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomościami.

Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich odbędzie się 14 grudnia br. w Częstochowie (od godz. 14.45 do 17.45) w Ratuszu miejskim (obecnie Muzeum Częstochowskim), Aleja NMP 45a. O godz. 18.30 w Kaplicy Jasnogórskiej zostanie odprawiona Msza św. w intencji burmistrzów i prezydentów miast.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Łodzi.
2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.
3. Przygotowanie do posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST oraz spotkania z Prezesem URE (cena energii elektr.).
4. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomościami (MIiR),
b) o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (PO),
c) o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (prezydencki),
d) Prawo o zgromadzeniach (grupa posłów)
e) o zmianie ustawy o podatku rolnym (PSL-UED),
f) o Funduszu Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości (Nowoczesna).
5. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) MGMiŻŚ ws. wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia.
6. Wynagrodzenia pracowników samorządowych (w tym burmistrzów i prezydentów miast).
7. Propozycje nowelizacji przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego.
8. Przygotowanie obrad ZO ZMP w dniach 5-6 marca 2019 r. w Poznaniu:
- projekt porządku obrad (w tym sprawy strategiczne),
- projekt ordynacji wyborczej.
9. Aktualizacja przedstawicieli ZMP w Komitetach Monitorujących RPO.
10. Sprawy wniesione (w tym ostateczna korekta budżetu 2018).