Do końca sierpnia miasta mogą zgłaszać chęć udziału w przyszłych partnerstwach Agendy Miejskiej UE - informuje Ministerstwo Rozwoju.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej możliwości zgłaszania chęci udziału w przyszłych partnerstwach Agendy Miejskiej UE, uprzejmie informuję, że czekamy na informacje zwrotne od Państwa do końca sierpnia br. Informacje należy przesyłać drogą elektroniczną na adres miasta@mr.gov.pl, w tytule wpisując „Partnerstwa Agendy Miejskiej”. Dodatkowo, rekomendujemy aby zgłoszenia przesyłać również do organizacji reprezentujących miasta i regiony na poziomie UE – EUROCITIES oraz CEMR – które zaangażowane są w działania związane z realizacją Agendy Miejskiej.

W Państwa odpowiedziach proszę o wskazanie, w jakim temacie partnerstwa jesteście Państwo gotowi wziąć udział i w jakiej formie – partnera lub koordynatora. Jednocześnie uprzejmie proszę o krótką informację w języku angielskim – dlaczego jesteście Państwo zainteresowani danym tematem, jakie macie Państwo doświadczenia w tym temacie, jakie identyfikujecie główne problemy i jakimi dobrymi rozwiązaniami możecie się Państwo pochwalić. Informacja ta będzie pomocna dla przedstawiciela Polski oraz przedstawicieli innych państw w dyskusji nad wyborem przyszłych partnerstw i ich członków.

Ponadto, tych z Państwa którzy są zainteresowani koordynacją danego partnerstwa, prosimy o przygotowanie tzw. scoping paper – czyli krótkiej informacji (max. 2 strony) określającej założenia partnerstwa: temat; jakie europejskie bariery, potencjały będą rozpatrywane w ramach partnerstwa; wstępna propozycja składu partnerstwa (jeżeli znani są na obecnym etapie potencjalni zainteresowani – w tym wypadku proszę o kontakt, służę pomocą). Koordynatorzy partnerstwa są odpowiedzialni m.in. za programowanie działań całego partnerstwa, powinni być ekspertami w danym temacie.

Nominacje poszczególnych uczestników partnerstw dokonywane są w drodze konsensusu podczas spotkań Dyrektorów Generalnych państw członkowskich UE odpowiedzialnych za kwestie miejskie. W przypadku miast, zgłaszania propozycji nominacji mogą dokonywać:

1. Przedstawiciele państw członkowskich (osoby reprezentujące kraj we współpracy),

2. URBACT – decyzją Komitetu Monitorującego Program,

3. Komitetu Regionów,

4. Przedstawiciele CEMR oraz EUROCITIES.

Decyzje wyboru pięciu przedstawicieli władz miejskich podejmowane są podczas spotkań Dyrektorów Generalnych.

Poniżej przesyłam kilka wstępnych rekomendacji, które powstały na bazie pierwszej oceny partnerstw pilotażowych:

1. Partnerstwo powinno rozpocząć prace w momencie skompletowania co najmniej 80 % uczestników, którzy są gotowi zaangażować się aktywnie w prace.

2. Uczestnicy partnerstwa powinni być ekspertami z danej dziedziny i posiadać odpowiednie doświadczenie w danym temacie.

3. Partnerzy powinni być aktywni i wygospodarować odpowiedni czas oraz zasoby na realizację zadań w ramach partnerstwa (w tym celu proponuje się tzw. 'letter of commitment').

4. Koordynatorzy partnerstwa:

- na wstępie powinni poznać oczekiwania uczestników partnerstwa aby określić jego zakres, skoncentrować się na kilku konkretnych zagadnieniach, w ramach których możliwe jest podjęcie działań oraz sformułowanie realistycznych celów i osiągnięcie w określonym czasie oczekiwanych rezultatów.

- powinni wytyczać prace i dyskusje w kierunku wypracowania rekomendacji, zaleceń i rozwiązań.

- powinni zapewnić aby każde działanie zaproponowane w Planie Działania uwzględniało zasady przekrojowe (pkt. 12 Paktu amsterdamskiego), które są równie ważne jak same tematy.

- powinni odnieść się w ramach danego partnerstwa do Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i jej celów, wybierając te najbardziej odpowiednie dla danego partnerstwa i obrazując w jaki sposób przyczyni się ono do ich realizacji.

- powinni umożliwiać również innym stronom, nie będącym uczestnikami partnerstw, zasięgnięcie informacji o działaniach partnerstwa i możliwość wniesienia wkładu w jego prace.

- mogą rozważyć rozbicie zakresu partnerstwa i Planu Działania na podzadania, które będą koordynować poszczególni partnerzy, przyspieszając proces jego realizacji.

5. Plan Działania powinien adresować realne potrzeby oraz istotne kwestie i problemy widoczne na poziomie lokalnym i krajowym w obszarze legislacji, finansowania, wiedzy – poprawa obecnych lub propozycja nowych rozwiązań. Plan powinien być operacjonalny i możliwy do zrealizowania w wyznaczonym czasie.

6. Pod pojęciem „przedstawiciel władz miejskich” uczestniczący w partnerstwie odnosi się również do zrzeszeń obszarów miejskich czy związków metropolitalnych.

Więcej informacji na temat funkcjonowania partnerstw znajdą Państwo w załączniku Paktu Amsterdamskiego pn. Working Programme of the Urban Agenda for the EU.

http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/05/Pact-of-Amsterdam_v7_WEB.pdf

Zachęcam również Państwa do przejrzenia zakładki na stronie Agendy Miejskiej pn. Partnerstwa – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

http://urbanagendaforthe.eu/qas-partnerships/

Pozostałe tematy priorytetowe Agendy Miejskiej, w ramach których utworzone zostaną kolejne partnerstwa (przykładowe opisy tematów znajdują się w załączniku Paktu Amsterdamskiego pn. Working Programme of the Urban Agenda for the EU):

1. Jobs and skills in the local economy

2. Sustainable use of land and Nature-Based solutions

3. Circular economy

4. Climate adaptation

5. Energy transition

6. Urban mobility

7. Digital transition

8. Innovative and responsible public procurement

Decyzje dotyczące powołania przyszłych partnerstw (ok. 2-3 tematy) mają być podjęte 4 października br., na spotkaniu Dyrektorów Generalnych państw członkowskich UE ds. rozwoju miast.

Prezentacje ze spotkania pt. Wzmacnianie wymiaru miejskiego - perspektywa europejska i krajowa, które odbyło się 13 lipca br. w Ministerstwie Rozwoju, dostępne są na stronie internetowej MR: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wzmacnianie-wymiaru-miejskiego-polityki-spojnosci/


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną: miasta@mr.gov.pl lub wiktoria.saganowska@mr.gov.pl

***

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pakt Amsterdamski ustanawiający Agendę Miejską UE, przyjęty w dn. 30 maja br., podczas nieformalnego spotkania ministrów państw członkowskich UE ds. rozwoju miast, tworzy nowy model wielopoziomowej i wielostronnej współpracy zainteresowanych stron w celu wzmocnienia wymiaru miejskiego polityk UE.

Dzięki Agendzie Miejskiej miasta będą miały możliwość uczestniczenia nie tylko we wdrażaniu, ale także w kształtowaniu przyszłych polityk unijnych, prawodawstwa, instrumentów finansowych oraz dzielenia się najlepszymi praktykami. Dlatego kluczowym mechanizmem realizacji Agendy jest współpraca przedstawicieli państw członkowskich UE, właściwych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej, miast, organizacji i ekspertów zajmujących się tematyką rozwoju miast na poziomie europejskim, w ramach partnerstw.

Celem partnerstw, tworzonych na zasadzanie dobrowolności, będzie wypracowanie wielopoziomowego i wielowymiarowego podejścia oraz analiza danego tematu Agendy Miejskiej. Partnerstwo składa się z około 15-20 uczestników. Jego kompozycja powinna być zbalansowana geograficznie, a wśród członków powinni znaleźć się przedstawiciele zarówno dużych, średnich i mniejszych miast. Czas trwania partnerstwa szacuje się na około 3 lata. Jego uczestnicy opracują Plan Działania adresujący rzeczywiste potrzeby i propozycje konkretnych rozwiązań dla danego tematu Agendy Miejskiej, w obszarze:

- Lepszego stanowienia prawa (np. lepsza koordynacja polityk, spójne wdrażanie przepisów i instrumentów).

- Finansowania (np. integracja tradycyjnych oraz innowacyjnych źródeł finansowania, poprawa finansowania i wdrażania).

- Wzmacniania wiedzy i wymiany doświadczeń.

Każdy temat priorytetowy będzie realizowany przez jedno partnerstwo. W wyniku realizacji Planu Działania powstaną konkretne propozycje w ww. obszarach, związane z tematem partnerstwa, które będą niewiążącym wkładem w proces kształtowania przyszłego i rewizji istniejących przepisów prawa, instrumentów i inicjatyw UE.

Do tej pory uruchomiono cztery partnerstwa poświęcone tematom: jakości powietrza, ubóstwu miejskiemu (udział w tym partnerstwie bierze miasto Łódź), mieszkalnictwu (udział w tym partnerstwie bierze miasto Poznań) oraz integracji migrantów i uchodźców. Ministerstwo Rozwoju rozważa udział Polski (na poziomie państwa członkowskiego) w następujących partnerstwach: Jobs and skills in the local economy oraz Sustainable use of land and Nature-Based solutions (z uwagi na tematykę tego partnerstwa Ministerstwo Rozwoju rozważa objęcie roli jego koordynatora).

Z poważaniem,

Wydział Polityki Miejskiej
Departament Strategii Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju
miasta@mr.gov.pl