Podczas spotkania 20 stycznia w Warszawie z inicjatywy Związku Miast Polskich dyskutowano o możliwości powołania związku pracodawców sektora samorządowego.

Komunikat ze spotkania

w sprawie uczestnictwa w Radzie Dialogu Społecznego

Warszawa, 20 stycznia 2017 r.


Z inicjatywy Związku Miast Polskich, w nawiązaniu do zmian statutów ZMP i ZGW RP, w których zapisano, że do obowiązków statutowych należy reprezentowanie wspólnych interesów odpowiednio miast, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich jako pracodawców, zorganizowano spotkanie z przedstawicielami: Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie”, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Wzięli w nim także udział, członkowie Zarządu ZMP, Edward Trojanowski, zastępca sekretarza generalnego ZGW RP oraz jako gość specjalny - Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Do tej pory sektor samorządowy nie uczestniczył w pracach Komisji Trójstronnej, a obecnie Rady Dialogu Społecznego, pomimo że jest największym pracodawcą w Polsce. Według GUS w samych tylko urzędach gmin zatrudnionych jest ok. 170 tysięcy pracowników, spośród ok. 250 tysięcy urzędników samorządowych ogółem. W innych jednostkach komunalnych pracuje łącznie ponad 1,5 mln osób, w większości niereprezentowanych w Radzie po stronie pracodawców, choć przedstawiciele sektora samorządowego są obecni po stronie pracowników (związki zawodowe, np. nauczyciele, pracownicy gospodarki komunalnej itp.)

Zgodnie z prawem JST mogą tworzyć w celu obrony wspólnych interesów jedynie stowarzyszenia, które nie mają statusu organizacji pracodawców. Dlatego ZMP, podobnie jak Związek Gmin Wiejskich RP, dokonał ostatnio zmiany w swoich statutach, na podstawie której może reprezentować swoich członków jako pracodawców. Obecne ustawodawstwo nie zapewnia organizacjom samorządowym udziału w pracach RDS, dlatego zwróciły się one do przewodniczącej Rady z prośbą o rozpatrzenie możliwości zaproszenia do prac na razie w charakterze obserwatorów. Wniosek w tej sprawie jest wciąż bez odpowiedzi.

Zdaniem ZMP i ZGW RP, reprezentacja sektora samorządowego w RDS powinna uwzględniać również izby gospodarcze, działające w sektorze komunalnym, ponieważ zrzeszają one konkretne przedsiębiorstwa, w większości działające na podstawie ustawy o gospodarki komunalnej.

Celem spotkania w Warszawie było przedyskutowanie możliwości uczestnictwa ZMP i ZGW RP oraz izb w RDS po stronie pracodawców, aby samorządy miały swoją reprezentację w tym gremium. Zastanawiano się też nad włączeniem do tej grupy dyrektorów szkół poprzez podjęcie współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej w Oświacie (OSKKO) oraz kierowników ośrodków pomocy społecznej poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM.

W związku z tym, że JST nie są tylko pracodawcami, ale także regulatorami, gdyż ustalają zasady wynagradzania, np. nauczycieli i zawierają układy zbiorowe, np. w sektorze pomocy społecznej, powinny być reprezentowane ponadto w tej części Rady Dialogu Społecznego, która obejmuje władze publiczne (np. przez uczestnictwo przedstawiciela Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).

W trakcie spotkania powstał pomysł powołania związku pracodawców sektora samorządowego. Rozważano też możliwość zmiany ustawy o RDS, która pozwoli na włączenie stowarzyszeń samorządowych do listy podmiotów wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, aby mogły się one stać pełnoprawnymi członkami Rady. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, Andrzej Dera zadeklarował współpracę w tym temacie. Dalszymi pracami zajmie się zespół roboczy złożony z przedstawicieli związków, izb i pozostałych organizacji (OSKKO i Forum).

Biuro ZMP