Komunikat z Komisji Gospodarki Nieruchomościami Radom, 10 maja 2017 r.

W dniu 10 maja 2017 r w Radomiu obradowała Komisja Gospodarki Nieruchomościami, Głównymi tematami posiedzenia Komisji była dyskusja o nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz dyskusja o projekcie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.
Komisja opiniuje negatywnie ustawę o gospodarce nieruchomościami w całości, w związku
z licznymi wątpliwościami np. w odniesieniu do ustawy po wprowadzeniu Kodeksu Urbanistyczno- budowlanego czy roszczeń z tytułu zwrotów nieruchomości.
Członkowie Komisji zaprotestowali także wprowadzenie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów w obecnym brzmieniu !
Jest to dokument wewnętrznie sprzeczny i niespójny. Z punktu widzenia miast projekt wydaje się aspołeczny (zakaz bonifikat; brak instrumentów na ściąganie środków; brak możliwości wspierania budownictwa mieszkaniowego)