Porozumienie ws. określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania ich kosztów to temat komunikatu ZMP.

KOMUNIKAT NR 1
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST POLSKICH
W KARTUZACH W DNIU 22 CZERWCA 2018

Porozumienie ws. określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania ich kosztów

W związku z pojawiającymi się problemami podczas spotkań z dyrektorami Delegatur KBW uprzejmie informujemy, że:

1. Na skutek kierowanych przez liczne podmioty, w tym przez ZMP, uwag do zmian w przepisach wyborczych oraz do wniosku PKW w Sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu wyborczego, w wyniku których zostaną zapewne wprowadzone m.in. następujące zmiany:
a) obsługa wyborów zostanie jednoznacznie określona jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (ważne m.in. z punktu widzenia zasad finansowania),
b) zawarcie porozumienia będzie fakultatywne.

2. W projekcie porozumienia m.in. zrezygnowano z zapisu o "kompleksowej" obsłudze oraz z pięcioletniego okresu ich obowiązywania (zastąpionego porozumieniem bezterminowym).

W TEJ SYTUACJI NALEŻY PRZYJĄĆ, ŻE:
A) ZAWARCIE POROZUMIENIA NIE JEST OBLIGATORYJNE,
B) POROZUMIENIA Z NATURY RZECZY SĄ NEGOCJOWALNE,
C) NALEŻY SIĘ WSTRZYMAĆ CO NAJMNIEJ DO UCHWALENIA ZMIAN W KODEKSIE WYBORCZYM.

3. Przedstawiciele miast najczęściej zgłaszają nam uwagi dotyczące:
a) zapewnienia urzędnikom wyborczym pomieszczeń i transportu - Szefowa KBW wyjaśnia, że:
• pomieszczenie powinno być dostępne po ogłoszeniu wyborów w zakresie związanym z wykonywaniem konkretnych czynności, a nie na stałe,
• transport powinien być zapewniony po ogłoszeniu wyborów w zakresie, jakim gmina dysponuje i wyłącznie w związku z wykonywaniem konkretnych czynności wyborczych;
b) przygotowanie projektów dokumentów - Szefowa KBW wyjaśnia, że - zgodnie z tytułem porozumienia chodzi wyłącznie o stronę organizacyjną i techniczną, a nie merytoryczną;
c) brak szczegółów dotyczących finansowania wyborów - Szefowa KBW wyjaśnia, że - zgodnie z tytułem porozumienia określa ono jedynie zasady pokrywania kosztów, a nie kwoty dotacji.

W TEJ SYTUACJI NALEŻY PRZYJĄĆ, ŻE:
A) KWESTIE POMIESZCZEŃ I TRANSPORTU MOŻNA DOPRECYZOWAĆ W POROZUMIENIU, ZGODNIE Z WYKŁADNIĄ KBW;
B) KWESTIE FINANSOWE PODLEGAJĄ REGUŁOM WYNIKAJĄCYM Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE. WAŻNE JEST ZATEM, BY BARDZO DOKŁADNIE I STARANNIE DOKUMENTOWAĆ WSZELKIE PONOSZONE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ WYBORÓW KOSZTY, BY NA WYPADEK ROSZCZEŃ W TYM ZAKRESIE MÓC JE JEDNOZNACZNIE UDOKUMENTOWAĆ.

Poznań, 25 czerwca 2018 r.