Podczas posiedzenia 18 stycznia 2019 r. członkowie Zarządu ZMP zaopiniują m.in. rządowe projekty - ustawy o dostępności oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obrady Zarządu ZMP - 18 stycznia br. od godz. 13.00 do 15.00 w małej sali BHP (wejście z Placu Solidarności, obok pomnika i Europejskiego Centrum Solidarności, przez dawną bramę Stoczni Gdańskiej).

O godz. 15:00 w Sali BHP rozpocznie się wspólne spotkanie samorządowców z całej Polski (w tym Nadzwyczajne ZO ZMP), którego treścią będzie pożegnanie Śp. Pawła ADAMOWICZA.

Planowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Częstochowie.
2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST (w tym ceny energii elektrycznej).
3. Przygotowanie do posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.
4. Zaopiniowanie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.
5. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (PO),
b) o dostępności (rządowy),
c) o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (prezydencki),
d) o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (senacki),
e) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rządowy).
6. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) MEN zm. rozp. ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy;
b) MEN zm. rozp. ws. szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej;
c) MEN ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
d) MEN zm. rozp. ws. oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;
7. Informacja o stanie prac nad projektem kodeksu urbanistycznego.
8. Informacja o stanie prac nad projektem zmian w ustawie o pracownikach samorządowych (płace).
9. Informacja o stanie prac dot. projektów, w których Związek uczestniczy.
10. Stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.
11. Przyjęcie tez sprawozdań na XLII Zgromadzenie Ogólne.
12. Korespondencja do rozpatrzenia.
13. Sprawy wniesione (w tym statutowe).