O modelach zarządzania edukacją w JST rozmawiano podczas kolejnego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń gmin wiejskich w projekcie dotyczącym wsparcia kadry JST w zarządzaniu oświatą.

Kolejne spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń gmin wiejskich w ramach projektu "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji uczniów" odbyło się 25 i 26 października w Dopiewie.

Jacek Bulak, moderator grupy przedstawił prezentacje dotyczącą modeli zarządzania edukacją w gminach na podstawie badań prof. Sysko-Romańczuk. Także członkowie grupy prezentowali modele, jakie są stosowane w ich jednostkach. Przedstawiono ponadto wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie ORE - "Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą oraz pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz metod podnoszenia przez nich kompetencji. Uczestnicy spotkania dyskutowali o wynikach tych badań.

Gospodarze spotkania - samorząd gminy Dopiewo - zaprezentowali swój system zarządzania oświatą. Odbyła się też dyskusja na temat sformułowanych postulatów i wniosków do programu szkoleniowo-doradczego w zakresie zapewnienia zasobów niezbędnych do sprawnego zarządzania usługami edukacyjnymi w JST.

Ustalono, że kolejne spotkanie grupy odbędzie się 6 i 7 grudnia 20156 r. w gminie Koziegłowy.