Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek wynikający z ustawy. Ciechanów już opracował stosowny dokument. Będzie on przedmiotem debaty podczas kwietniowej sesji Rady Miasta.

Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla prezydenta, będą głosowali w sprawie udzielenia prezydentowi wotum zaufania.

Raport stanowi podsumowanie 2018 roku przede wszystkim pod kątem inwestycji i finansów. Zawiera informacje o samym mieście, jak też porównanie z innymi miastami o podobnej wielkości, położonymi w różnych częściach kraju. W raporcie uwzględnione są informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miasta, budżetu obywatelskiego, współpracy z innymi samorządami i jednostkami. Część analityczna dotyczy m.in. oświaty, kultury, turystyki, sportu, rekreacji, rankingów. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne, realizowane przede wszystkim przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. Wśród opisanych inwestycji są np. zagospodarowanie terenu wokół dworca kolejowego, rewitalizacja wieży ciśnień i budowa parku nauki, duże zadania drogowe, jak budowa obwodnicy wschodniej Ciechanowa. Wskazano szereg działań proekologicznych, w tym dotyczących komunikacji miejskiej (zakup pierwszego autobusu elektrycznego, instalacja na przystankach elektronicznego systemu informacji pasażerskiej, inicjatyw sportowych (budowa skateparku i pumptracku, oddanie do użytku zmodernizowanego stadionu miejskiego), projekty miękkie (edukacyjny projekt dla szkół, szkolenia komputerowe dla mieszkańców) oraz realizowane systematycznie remonty chodników, nawierzchni, budowy parkingów, kanalizacji, oświetlenia czy nowe nasadzenia. Opisano również wydarzenia organizowane, współorganizowane i wspierane przez miasto.

Rok 2018 był rokiem rekordowym w historii miasta pod względem zrealizowanych inwestycji, na które przeznaczyliśmy ponad 64 mln zł. Wyróżnia go także wysokość pozyskanych środków zewnętrznych, które przeznaczyliśmy na budowy czy modernizacje. Najlepszą weryfikacją tego, że mieszkańcy pozytywnie oceniają nasze działania jest wynik wyborów samorządowych. Przygotowany przez nas raport to prawie 200 stron kompleksowego podsumowania – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.