Współpraca miast partnerskich

Sieć kontaktów bliźniaczych w Europie liczy ponad 20 000 partnerstw między różnymi jednostkami samorządu, z czego blisko 4 000 nawiązały polskie miasta, gminy, powiaty i regiony. Współpraca partnerska wciąż jest jedną z najważniejszych dla Europejczyków możliwości na spotkania twarzą w twarz, dzielenie się doświadczeniami codziennego życia i korzystanie ze swojej wiedzy w różnych dziedzinach – od edukacji i kultury począwszy, na gospodarce kończąc. Pomaga również w tworzeniu poczucia jedności europejskiej. Co więcej, umożliwianie obywatelom dyskusji na ważne i często trudne tematy w przyjaznej atmosferze, jest wyrazem aktywnego obywatelstwa europejskiego.

POSZUKIWANIE PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH

Zapraszamy do świata współpracy partnerskiej miast!

Współpraca partnerska jest częścią życia Europy od wczesnych lat pięćdziesiątych, jednocząc ludzi ponad granicami. Pomimo tego, że ruch miast bliźniaczych nie przestaje się rozwijać, trudno jest znaleźć kompletną informację na ten temat w jednym miejscu. W tym celu Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) postanowiła utworzyć stronę internetową, która ma za zadanie dostarczyć informacji na temat współpracy partnerskiej oraz pomóc w znalezieniu partnera. Mamy nadzieję, że zamieszczone tu informacje okażą się Państwu pomocne w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.

Zapraszamy na www.twinning.org

LISTY PARTNERSTW POLSKICH SAMORZĄDÓW

Bazy danych zostały opracowane w 2009 roku w ramach projektu Komisji Europejskiej Europa dla Obywateli – środki wsparcia, na podstawie ankiety rozesłanej do wszystkich gmin i miast oraz powiatów w Polsce (ok. 3000). Odpowiedzi udzieliło ponad 1000 jednostek. Pozostałe dane uzyskano na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych urzędów. Wszelkie przetwarzanie i kopiowanie zawartych informacji możliwe jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Związku Miast Polskich i podaniu źródła.

Listy partnerstw dostępne są tutaj: miasta i gminy, powiaty, województwa

INTERAKTYWNA MAPA POLSKO-NIEMIECKICH PARTNERSTW SAMORZĄDOWYCH

Interaktywna mapa polsko-niemieckich partnerstw samorządowych to jeden z projektów Związku Miast Polskich, zrealizowanych w obszarze współpracy bliźniaczej w 2011. Mapa powstała we współpracy i przy finansowym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej. Zebrane na mapie informacje stanowią ilustrację bardzo szerokiej współpracy polskich i niemieckich miast, gmin, powiatów i województw. Partnerstwa polsko-niemieckie to najliczniej reprezentowana grupa par bliźniaczych w kontaktach zagranicznych polskich samorządów - w 2009 roku było ich ponad 1000, a każdego roku nawiązywane są kolejne.

Wędrując po Interaktywnej Mapie Polsko-Niemieckich Partnerstw Samorządowych można odnaleźć informacje o współpracy partnerskiej prowadzonej przez poszczególne polskie i niemieckie samorządy wraz z krótkim opisem obszarów współpracy i/lub przykładowych wspólnie zrealizowanych projektów. W krótkich notatkach poświęconych poszczególnym parom samorządów umieszczono także informacje o datach rozpoczęcia współpracy. Zaproszeniem do odwiedzenia polskich i niemieckich miast, gmin, powiatów i województw są wzmianki o wspólnie realizowanych imprezach cyklicznych.

Więcej informacji oraz mapa: : http://miasto.lh.pl/twinning/mapa/pl.html

EUROPA DLA OBYWATELI

Jest to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, partnerstwa i sieci miast, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Punkt Kontaktowy programu: www.europadlaobywateli.pl

Publikacje na temat programu Europa dla Obywateli: http://europadlaobywateli.pl/mediateka/

Przewodnik dla wnioskodawców: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/...

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko ZMP w sprawie reprywatyzacji mienia obywateli polskich, zawłaszczonego przez władze PRL w kontekście poselskiego projektu ustawy (druk 420)
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Wstępne stanowisko ZMP w sprawie projektu Funduszu Inwestycji Lokalnych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 455)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej