Rada Gmin i Regionów Europy - CEMR

Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) jest najstarszym i największym stowarzyszeniem zrzeszającym samorządy lokalne i regionalne z krajów europejskich (jest częścią światowej organizacji miast i gmin – United Cities and Local Governments - UCLG). Obecnie do CEMR należy 60 stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych z 41 krajów, w tym 2 organizacje z Polski - Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich. 

Jej głównym celem jest promocja silnej, zjednoczonej Europy opartej na samorządach lokalnych i regionalnych, w której decyzje są podejmowane najbliżej obywateli, w zgodzie z zasadą subsydiarności. Działalność CEMR obejmuje szeroki wachlarz tematów. Od usług publicznych, przez transport, politykę regionalną, środowisko po równe szanse. 

Na czele CEMR stoi Przewodniczący i jego zastępcy, wybierani przez Komitet Polityczny - główny organ zarządzający - spośród przedstawicieli samorządów na okres 3 lat. Uchwala on również budżet i roczny plan pracy, decyduje o kursach polityki, przyjęciu nowych członków oraz wybiera Sekretarza Generalnego. Składa się z blisko 170 przedstawicieli samorządów nominowanych przez krajowe stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych.

Za wdrażanie postanowień Komitetu Politycznego odpowiada Biuro Wykonawcze, w skład którego wchodzą Przewodniczący, 2 Współprzewodniczących, 5 Przewodniczących Wykonawczych, 10 Wiceprzewodniczących i Przewodniczący Komisji Finansowej.

Raz na 4 lata odbywają się Zgromadzenia Ogólne. Uczestniczą w nich setki samorządowców europejskich, a obrady dotyczą kluczowych dla samorządów kwestii. Na zakończenie Zgromadzenia przyjmowana jest deklaracja polityczna, określająca cele organizacji na następne 4 lata. Ostatnie Zgromadzenie odbyło się w kwietniu 2016 r. na Cyprze.

W ramach CEMR regularnie spotykają się również Sekretarze Generalni i Dyrektorzy Krajowych Stowarzyszeń Władz Lokalnych i Regionalnych. Za codzienną pracę odpowiada Sekretariat, na którego czele stoi Sekretarz Generalny, wybierany na 6 lat. Siedziba CEMR znajduje się w Brukseli.


Przedstawiciele ZMP w Komitecie Politycznym CEMR:

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
Tomasz Kacprzak, przewodniczący RM Łodzi, członek Zarządu ZMP
Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, członek Zarządu ZMP

Zastępcy:

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, Wiceprezes ZMP


Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym została opublikowana w 2006 r. przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR). Dokument zawierający regulacje i zalecenia równościowe dla samorządów, opracowany został przez teoretyków tematu w ścisłej współpracy z kobietami pochodzącymi z wyboru. Karta jest dla jednych oczywistością, a dla innych zapisem pokazującym w jak wielu obszarach funkcjonowania samorządu należałoby uwzględnić kobiety, jako pełnoprawne mieszkanki gminy – obywatelki płacące podatki lokalne. Kartę podpisały dotychczas 1493 samorządy w 32 krajach Europy, najwięcej w Hiszpanii, Włoszech, Szwecji. W Polsce - Aleksandrów Łódzki i Nysa. W ciągu dwóch lat od sygnowania dokumentu gmina powinna opracować i rozpocząć wdrażanie równościowego planu działania. Może być nim także strategia rozwoju miasta lub gminy przy założeniu, że zawiera elementy dotyczące równości płci. Jak pokazują statystyki, tylko niektóre samorządy, które podpisały Kartę, realizują jej zapisy ujęte w 30 artykułach, a plany działania nie powstały. Dla przykładu we Włoszech jest aż 418 gmin, które ratyfikowały Kartę, jednak równościowy plan przygotowano zaledwie w 11 samorządach.

Na dedykowanej tematowi równości kobiet i mężczyzn stronie internetowej Obserwatorium ds. Karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym (http://www.charter-equality.eu), oprócz treści Karty, spisu sygnatariuszy, można znaleźć także praktyczne rady, w jaki sposób podpisać Kartę, jak opracować lokalny plan działania, jak mierzyć jego wdrażanie oraz poznać dobre przykłady praktyk równościowych z całej Europy.Załączniki:
The European Charter for Equality of Women and Men i Local Life

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko ZMP w sprawie reprywatyzacji mienia obywateli polskich, zawłaszczonego przez władze PRL w kontekście poselskiego projektu ustawy (druk 420)
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Wstępne stanowisko ZMP w sprawie projektu Funduszu Inwestycji Lokalnych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 455)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej