Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących planowania przestrzennego, które odbędą się w różnych miastach w listopadzie i grudniu.

Bezpłatne szkolenia organizowane przez FRDL odbywają się w ramach projektu pn „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym szkolenia dla gminnych służb planistycznych”, realizowanego w ramach działania 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szkolenia są przeznaczone dla pracowników administracji samorządowej zajmującej się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Fundacja wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju zaprasza urzędników samorządowych z całego kraju do uczestnictwa w tym projekcie. Przewiduje się udział pracowników nawet z 400 JST.

Pierwsze spotkania już się odbyły i ich uczestnicy wysoko oceniali ich jakość. Następne w listopadzie i grudniu odbędą się jeszcze w: Bydgoszczy, Wrocławiu, Lublinie, Zielonej Górze, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach i Poznaniu.

W szkoleniach może wziąć udział maksymalnie 5 osób z jednej instytucji – mogą to być pracownicy urzędów gminnych i jednostek im podległych, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. Są one polecane szczególnej uwadze pracowników pracowni planistycznych, wydziałów inwestycji, planowania, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji kadr planistycznych w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Ramowy zakres szkoleń:
  • bilansowanie terenów pod zabudowę;
  • budowa miast zwartych;
  • określanie i analiza chłonności obszarów pod zabudowę;
  • prognozowanie i analiza zapotrzebowania na tereny;
  • zagospodarowanie terenów zielonych;
  • ochrona wód i zarządzanie ryzykiem;
  • tematy urbanistyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na szkolenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

http://www.frdl.org/pl/projekty/aktualne/niskoemis...

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń Miron Ratajczak m.ratajczak@frdl.org 68 453 22 07