Konferencja informacyjna „Współpraca w partnerstwach samorządowych” odbędzie się w Lublinie 17 marca br. Jej celem jest m.in. wymiana doświadczeń dotyczących wykorzystania narzędzi współpracy.Zaproszenie na konferencję informacyjną
Współpraca w partnerstwach samorządowych
Lublin, 17 marca 2016

Nowe podejście do polityki rozwoju, przyjęte zarówno w polityce spójności UE, jak i w polskiej polityce terytorialnej, oparte jest na współpracy w obszarach funkcjonalnych, która umożliwia rozwiązywanie problemów oraz budowanie programów rozwoju ponad granicami administracyjnymi. Podejście to znacząco podnosi efektywność prowadzonych działań.

Ministerstwo Rozwoju oraz jego partnerzy samorządowi podjęli to wyzwanie już kilka lat temu, uruchamiając programu wsparcia partnerstw zawiązywanych przez JST w obszarach funkcjonalnych. Ponad 80 partnerstw międzysamorządowych otrzymało dzięki temu z Ministerstwa Rozwoju dofinansowanie swoich przedsięwzięć rozwojowych ze środków EOG i POPT (na przygotowanie strategii rozwoju i dokumentacji technicznej projektów, które realizują te strategie). Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Powiatów Polskich współdziałają z Ministerstwem Rozwoju w promocji podejścia terytorialnego do planowania rozwoju. Zyskało ono wsparcie w ramach większości Regionalnych Programów Operacyjnych i PROW (np. związki ZIT wokół ośrodków wojewódzkich i miast subregionalnych itp.). Osiągnięcie korzyści z takiej współpracy wymaga wiedzy o doświadczeniach innych partnerstw i skutecznej ich adaptacji do swoich potrzeb.

W tym celu Związek Miast Polskich i Ministerstwo Rozwoju organizują konferencję dla przedstawicieli władz wykonawczych i uchwałodawczych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, które już współpracują w tej formie, albo poważnie rozważają przystąpienie do partnerstw międzysamorządowych i/lub międzysektorowych (z udziałem organizacji pozarządowych i przedsiębiorców). Celem konferencji jest wymiana doświadczeń nt. skuteczności różnych form współpracy w partnerstwach, stosowanych narzędzi współpracy w zakresie planowania i zarządzania strategicznego oraz narzędzi i technik budowy satysfakcjonujących relacji w obrębie partnerstw

W trakcie konferencji chcemy przedstawić Państwu przykłady partnerstw,u których wymiar zarządzania strategicznego oraz wymiar zarządzania relacjami w partnerstwie został dobrze ukształtowany, czego efektem było m.in. wyróżnienie ich w ogólnokrajowym Konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2015: Razem dla rozwoju”.

Program konferencji składa się z części prezentacyjnej (wystąpienia laureatów Konkursu)oraz dyskusji warsztatowych, w trakcie których będzie można zadawać pytania i wymienić się własnymi doświadczeniami. Konferencja odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r.w Trybunale Koronnym w Lublinie, ul. Rynek 1.Początek obrado godz. 11.00. Konferencja jest bezpłatna, dojazd we własnym zakresie.

Konferencja w Lublinie jest trzecią z cyklu 4 podobnych spotkań w regionach. Kolejna konferencja, ale prezentująca jako punkt wyjścia do dyskusji doświadczenia pozostałych laureatów Konkursu będzie jeszcze zorganizowana18kwietnia br. w Opolu.

Łącząc wyrazy szacunku serdecznie Państwa zapraszam

Andrzej Porawski
Dyrektor Biura