Podczas posiedzenia w Gliwicach 6 kwietnia 2019 r. członkowie Zarządu wybrali Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa, na wiceprezesa ZMP oraz Andrzeja Pietrasika, burmistrza Płońska, na skarbnika.

Podczas posiedzenia w Gliwicach 6 kwietnia 2019 r. członkowie Zarządu wybrali Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa, na trzeciego wiceprezesa ZMP oraz Andrzeja Pietrasika, burmistrza Płońska, na skarbnika. Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP zaproponował, aby w związku ze zwiększeniem liczby członków Zarządu Związku rozszerzyć skład prezydium o czwartego wiceprezesa. Do tego jednak potrzebna jest zmiana w Statucie ZMP.

System gospodarki odpadami do zmiany

Przedstawiciele miast omawiali stan prac nad projektem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wciąż jest wiele uwag szczegółowych z miast, które warto by uwzględnić w tej regulacji (np. w toku prac w Sejmie), gdyż nie zmieniają filozofii całego projektu, a jedynie go doprecyzowują czy uzupełniają (m.in. definicja altanki śmieciowej, wliczenie odpadów budowlanych do komunalnych mieszanych, przyjmowanie przez PSZOKi odpadów medycznych). Warto przypomnieć, że wiele uwag z miast zostało już uwzględnionych przez twórców projektu. Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia zwracał uwagę, że projekt będzie rodził pewne problemy w jego mieście w kwestii odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, ponieważ zmiana niejako „rozmontuje” dotychczas dobrze funkcjonujący system. Prezes ZMP podkreślał wyraźnie na zakończenie dyskusji, że proponowane zmiany to jedynie szczegóły, podczas gdy cały system jest niewydolny i trzeba wrócić do jego założeń. W podjętym w styczniu tego roku stanowisku Zarząd podkreślał, że niezbędne jest stworzenie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, który musi doprowadzić do: zwiększenia zainteresowania obywateli segregacją, rozwiązania problemu braku segregacji w osiedlach budownictwa wielorodzinnego, stworzenia rynku odbiorców odzyskiwanych surowców wtórnych oraz wyegzekwowania odpowiedzialności producentów różnych towarów i opakowań. Uczestnicy procesu legislacyjnego zwracali uwagę, że MŚ nie neguje tych poglądów, ale budowa nowego systemu - ich zdaniem - wymaga czasu, aby np. zbudować rynek odpadów posegregowanych i rzetelnie przeanalizować koszty systemu, a termin przed wyborami nie jest realny, aby wprowadzać tak dużą nowelizację (pismo ZMP do MŚ w załączeniu).

Pomysł dobry, wykonanie wadliwe

Członkowie Zarządu ZMP zaopiniowali projekt ustawy o Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Przedstawiciele miast nie kwestionowali samego pomysłu, jednak zaproponowane jego wdrożenie uznali jako wadliwe, gdyż może ono przynieść więcej szkód niż pożytku. Ustawa dotyczy przede wszystkim samorządu wojewódzkiego, jednak system drogowy jest połączony i pożądana jest jego integracja na poziomie regionalnym i metropolitalnym. Wątpliwość zasadnicza dotyczy tworzenia dodatkowego aktu prawnego, w sytuacji gdy istnieje ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która nota bene jest obecnie nowelizowana i stanowi bardziej kompleksowe podejście do zagadnienia, uwzględniające zarówno komunikację autobusową, jak i kolej. Samorządowcy podkreślali, że projekt ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych może poprzez dopłaty, stanowić istotne zagrożenie dla istnienia połączeń kolejowych. Konieczna zatem jest integracja nowych przepisów z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Zastrzeżenia zgłaszane przez reprezentantów miast dotyczyły też braku rozporządzeń, pomocy publicznej, podziału kompetencji czy kwestii określenia poziomu rentowności poszczególnych linii jeszcze przed ich uruchomieniem (czy którykolwiek z organizatorów zdecyduje się uruchomić nową linię, gdy będzie musiał sfinansować deficyt w co najmniej 30%?). Ustalono, że wszystkie zebrane uwagi zostaną przekazane do MI.

Kontrowersyjna elektronizacja

Prezydenci i burmistrzowie zasiadający w Zarządzie Związku zaopiniowali również projekt ustawy Ministerstwa Cyfryzacji o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Regulacja ta rewolucjonizuje dotychczasowe podejście zarówno do wysyłania, jak i doręczania przesyłek listowych podmiotów publicznych i niepublicznych oraz dokumentów pomiędzy nimi. Chociaż propozycja ta jest z pewnością oczekiwaną zmianą, jednak sposób jej wdrażania i zaproponowane rozwiązania budzą kontrowersje. Przedstawiciele miast podkreślali, że projekt jest nie tylko trudny do wdrażania, ale spowoduje obciążenia finansowe dla samorządów. Wprowadza także dodatkową biurokrację i dublowanie się działań. Szczególnie niewielkie JST, stosujące obecnie obieg dokumentów w formie papierowej i nadające przesyłki w tradycyjny sposób, poniosą wielkie koszty. Trudne dzisiaj zresztą do oszacowania. Zobowiązanie operatora pocztowego do przekształcenia dokumentów elektronicznych w papierowe, i odwrotnie, może doprowadzić do znacznego podniesienia cen usług pocztowych, których koszty poniosą klienci. Zwracano uwagę, że powodzenie wprowadzania w życie tej ustawy zależy przede wszystkim od przygotowania technicznego Poczty Polskiej. Problem w tym, że istnieją poważne wątpliwości co do jakości, terminowości świadczonych usług i wydajności tego operatora. - Projekt ustawy w takim kształcie może spowodować paraliż państwa – przestrzegał Z. Frankiewicz.

W poczet miast członkowskich Zarząd przyjął: Różan, Sztum, Jawor, Myślibórz i Tarnowskie Góry. Obecnie do ZMP należy 310 miast. W trakcie posiedzenia w Gliwicach Zarząd ZMP wybrał przedstawicieli Związku do instytucji krajowych i zagranicznych.

Joanna Proniewicz, rzecznik prasowy ZMP