Głównym tematem spotkania było podsumowanie prac Komisji w bieżącej kadencji. Omówiono sposób finansowania zadań geodezyjnych realizowanych przez miasta, w szczególności wysokości dotacji.

Posiedzenie Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP, które miało miejsce w dniu 04.10.2018 r. w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy poświęcone było podsumowaniu prac komisji w mijającej kadencji samorządu. W szczególności poruszono następujące tematy:
- Podsumowano prace Komisji w bieżącej kadencji. W ramach prac Komisji odbyło się szereg posiedzeń komisji poświęconych bieżącym sprawom związanym z funkcjonowaniem administracji geodezyjnej,
- W trakcie kadencji zredagowano i przekazano do zatwierdzenia Zarządowi ZMP dwa pisma adresowane do Głównego Geodety Kraju, których tematem było przedstawienie największych problemów miast prowadzących PZGiK, w szczególności niewystarczające finansowanie realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej, zastrzeżenia do sposobu wprowadzania zmian prawnych oraz wynikające z nieprecyzyjnych przepisów prawa trudności z budową przestrzennych baz danych. Na żadne z pism nie wpłynęła do Komisji odpowiedź.
- W trakcie kadencji Komisja opracowywała i składała opinie i uwagi do procedowanych nowelizacji przepisów prawnych.
- W trakcie kadencji odbyło się spotkanie Komisji z Wiceministrem Infrastruktury Tomaszem Żuchowskim, Głównym Geodetą Kraju Grażyną Kierznowską oraz Przewodniczącym Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej Radosławem Wiśniewskim, podczas którego Komisja przedstawiła stanowisko dot. budowy oraz funkcjonowania ZSiN.
- Omówiono problematykę związaną z działalnością powoływanych przez GGK zespołów zadaniowych, w tym bardzo małej reprezentacji administracji geodezyjnej, w szczególności przedstawicieli Komisji, w ich składzie.
- Dokonano ocena realizacji otwartych projektów (ZSiN, CAPAP, K-GESUT)
- Omówiono sposób finansowania zadań geodezyjnych realizowanych przez miasta, w szczególności wysokości przeznaczanych na ten cel dotacji na realizację zadań zleconych.
W podsumowaniu Przewodniczący Roman Rohaczyński podziękował członkom Komisji za uczestnictwo w jej pracach. Ponadto podziękował przedstawicielom Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy za stałe udostępnienie pomieszczeń na potrzeby obrad Komisji.

Roman Rohaczyński, Przewodniczący Komisji