Kończy się pięcioletni projekt Związku Miast Polskich dedykowany partnerstwom samorządowym - 18 października 2016 r. w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca.


Kończy się pięcioletni projekt Związku Miast Polskich „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego” - konferencja podsumowująca odbyła się 18 października br. w Poznaniu.

Na spotkaniu zaprezentowano dokonania projektu i partnerstw. Związek Miast Polskich zrealizował tzw. projekt predefiniowany wspólnie z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) oraz polskimi partnerami: Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Rozwoju ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2007-2014 (MF EOG).

W projekcie uczestniczyło łącznie 200 JST z całej Polski. Projekt wpisał się w praktyczną realizację wymiaru terytorialnego polskiej polityki rozwoju regionalnego i europejskiej polityki spójności. Ułatwia on samorządom korzystanie z funduszy europejskich dostępnych w latach 2014-2020, dzięki produktom opracowanym przez partnerstwa samorządowe, a także tym wypracowanym przez ekspertów takim jak: model współpracy (10 standardów opisujących pożądany, docelowy kształt relacji i mechanizmów współpracy), narzędzia oceny skutków finansowych planowanych inwestycji czy szacowania wartości składników mienia komunalnego.

Pomocą doradczą, szkoleniową i ekspercką objęto 61 lokalnych partnerstw z terenu całej Polski. W trakcie trwania projektu wspierano działania i rozwój 38 partnerstw, którym MR przyznało dotacje na przygotowanie strategii dla swoich obszarów funkcjonalnych oraz planów operacyjnych i projektów technicznych przyszłych inwestycji.
To projekt, z którego może być dumny Związek i dumna cała Polska. Wyróżnił się wzorcową realizacją i trzeba mieć nadzieję, że będzie kontynuowany w przyszłości – mówił Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł RP i członek Zarządu ZMP. Obecny na konferencji Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju podkreślał, że projekt w dużym stopniu koncentrował się na małych i średnich miastach, które w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) mają do odegrania bardzo ważną rolę.

Doświadczenia z tego projektu zostaną wykorzystane przy budowie programów operacyjnych wdrażających tę Strategię – stwierdził reprezentant MR. Podkreślano szczególne znaczenie strony norweskiej w projekcie, nie tylko organizacji samorządowej, ale też 23 gmin norweskich, które były bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie wizyt studyjnych dla polskich samorządowców w Skandynawii. W uznaniu tego wkładu w rozwój działalności ZMP oraz we współpracę miast polskich i norweskich, w ramach trzech kolejnych programów finansowanych ze źródeł Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Medal Honorowy ZMP otrzymała Elita Cakule, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).

Współpraca opiera się na relacjach międzyludzkich i bez zaufania, szacunku, konsensusu, a przede wszystkim chęci, nie byłaby możliwa – mówiła nagrodzona.

W trakcie konferencji 17 partnerstw zaprezentowało rezultaty swoich działań (publikacja w załączeniu). Dzięki projektowi promowano też metody współpracy oraz poprawiano kompetencje przedstawicieli JST. Doświadczenia te będą procentować w następnych latach, bowiem umiejętność współpracy jednostek samorządu w obszarach funkcjonalnych jest obecnie koniecznością i została zawarta m.in. w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Właśnie przyszłości współpracy partnerskiej polskich JST, także w kontekście tej Strategii, była poświęcona debata redakcyjna „Rzeczpospolitej” z udziałem samorządowców, ekspertów i dziennikarzy. Zwracano w niej uwagę m.in. na konieczność wprowadzenia nowej formy instytucjonalnej dla partnerstwa terytorialnego, wieloletnich planów inwestycyjnych, zmian prawnych w planowaniu przestrzennym czy pomocy społecznej umożliwiających efektywniejsze współdziałanie międzygminne, lepszej edukacji i współpracy ze światem nauki, a także premiowania w RPO tych samorządów, które już ze sobą współpracują.

W załączeniu publikacja podsumowująca projekt – „Rozwój współpracy miedzysamorządowej i miedzysektorowej w Polsce. Doświadczenia Projektu Predefiniowanego «Budowanie kompetencji do współpracy miedzysamorządowej i miedzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego w latach 2012-2016»”
(jp)