Rozpoczynają się badania związane z aktualizacją Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Do udziału w nich zaproszeni są przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów oraz partnerstwa z udziałem JST

W ramach procesu aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR 2030) na zlecenie Ministerstwa Rozwoju zespół pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra Noworóla wykonuje opracowanie pt. „Analiza skuteczności i efektywności instrumentów terytorialnych wdrażanych na poziomie regionalnym i lokalnym w ramach środków polityki spójności 2014-2020 oraz instrumentów terytorialnych i programów sektorowych wdrażanych w ramach krajowych środków budżetowych – rekomendacje dla systemu wdrażania KSRR 2030” (pismo Ministerstwa Rozwoju).

Analiza pozwoli ukierunkować dalsze prace nad badanymi instrumentami i dostosować je do wymagań współczesnego społeczeństwa oraz systemu zarządzania rozwojem kraju. Badaniu i ocenie podlegają instrumenty rozwojowe, różnicujące działania w przestrzeni. Instrumenty takie są ważnym elementem polityki spójności, wpisanym w polskie dokumenty programowe dotyczące rozwoju kraju. Przyjęto, że badanym instrumentem jest układ oddziaływania dostępnymi środkami prawnymi i zarządczymi, a szczególnie finansowymi na procesy rozwojowe określonego terytorium. Chodzi o zidentyfikowanie działań posiadających określone źródła finansowania, które pozwalają na różnicowanie interwencji publicznej w relacji do występujących w danym regionie lub miejscu potencjałów i barier rozwojowych. Terytorium, do którego może odnosić się konkretny instrument, nie jest tożsame z obszarem jednostki terytorialnej w sensie administracyjnym w rozumieniu województwa, powiatu, czy gminy. Może obejmować część kraju, lub obszar położony w kilku województwach, powiatach, czy gminach. Przedmiotem naszego zainteresowania są wszelkie prowadzone aktywności, polegające na zróżnicowaniu działań w przestrzeni.

Aktualizacja Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego wiąże się z koniecznością dostosowania jej zapisów do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W procesie tej aktualizacji, zagadnieniem wymagającym bliższego zbadania i – ewentualnie – uściślenia jest tzw. terytorialny wymiar rozwoju. Obecnie rozpoczynają się badania o charakterze ilościowym i jakościowym, do udziału w których zaproszeni są przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów oraz partnerstwa z udziałem JST i partnerzy społeczno-gospodarczy. Pierwszym etapem jest badanie ankietowe z wykorzystaniem kwestionariuszy internetowych (tzw. CAWI), kierowane do Samorządów Powiatów i Samorządów Gmin.

Badanie ankietowe składa się z trzech części:
• pierwsze dwie o charakterze opiniodawczym pozwolą na ocenę wykorzystywanych przez JST instrumentów adresowanych do określonych obszarów (są to instrumenty wsparcia oferowane na poziomie krajowym przez resorty i inne agendy rządowe oraz instrumenty regionalne (zazwyczaj wynikające z RPO danego Województwa);
• trzecia – sprawozdawcza służy analizie efektywności (wydajności) i trwałości wdrażanych obecnie przez Państwa Samorząd instrumentów i konkretnych projektów finansowanych z tych źródeł.

Ankieta skierowana do Samorządów Powiatów i Gmin jest dostępna pod linkami:
część ogólna, od której należy rozpocząć, obejmująca krótką ocenę instrumentów krajowych/resortowych i podstawowe informacje o wykorzystywanych instrumentach;
część oceniająca instrumenty regionalne, wdrażane przez Samorząd;
część sprawozdawcza, dotycząca instrumentów regionalnych, wdrażanych przez Samorząd.

Ankieta dla partnerów społeczno-gospodarczych - tutaj

W razie pytań i wątpliwości, prosimy przesyłać je pod adres e-mail: konsulting@noworol.eu lub korzystając ze strony wykonawcy na Facebooku – „Aleksander Noworól Konsulting”, albo za pośrednictwem dedykowanej Analizie grupy na Facebooku „Instrumenty terytorialne w działaniu” (po zgłoszeniu się do grupy).