Efektem ​II Samorządowej Debaty Oświatowej jest zorganizowanie debat Kwadratowego stołu, które mają zaowocować powstaniem do września raportu Polska Edukacja 2035. Założenia do modelu systemu oświaty

II Samorządowa Debata Oświatowa, która odbyła się 11 kwietnia w PKiN w Warszawie, zakończyła się decyzją o zorganizowaniu Kwadratowego stołu. Ma on wypracować raport: Polska Edukacja 2035. Założenia do modelu systemu oświaty, który powinien być gotowy we wrześniu 2019 roku.

Inicjatorzy – samorządowcy – zapraszają do współpracy wszystkich. Jako pierwsze odpowiedziały na to zaproszenie organizacje pozarządowe. 16 kwietnia powstał Zespół Koordynujący, w skład którego weszli przedstawiciele: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Fundacji Edukacyjnej ODiTK, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadr Kierowniczych Oświaty i Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Do pracy nad określeniem przyszłego modelu oświaty w Polsce w perspektywie do roku 2035 są zaproszeni wszyscy:

  • Obywatele (przedstawiciele: rodziców i Rad Rodziców, organizacji pozarządowych, oświaty niepublicznej, młodzieżowych rad gmin, absolwenci szkół),
  • Pracownicy oświaty i wychowania (związki zawodowe, organizacje branżowe),
  • Samorządy terytorialne (reprezentanci gmin, powiatów i województw),
  • Administracja rządowa (przedstawiciele ministerstw, wojewodów, kuratorów oświaty, jednostek badawczych i wspierających),
  • Przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i ośrodków akademickich prowadzących badania naukowe i działalność dydaktyczną w obszarze oświaty i wychowania; przedstawiciele Komisji Episkopatu Polski i innych religii; przedstawiciele pracodawców prowadzących szkoły zawodowe oraz inne osoby, które zechcą poświęcić swój czas, aby stworzyć model oświaty w Polsce do roku 2035.

Prace będą prowadzone w 5 podstolikach:

1. Uczeń - rodzic - nauczyciel - szkoła - społeczność lokalna - koordynacja
2. Jakość i standardy oświatowe
3. Finansowanie oświaty
4. Organizacja systemu oświaty
5. Pracownicy oświaty

Wszystkie informacje dotyczące prac Kwadratowego Stołu będą zamieszczane na bieżąco na stronie ZMP www.miasta.pl oraz na podstronie www.koalicjadlaedukacji.pl.

Organizatorzy Kwadratowego Stołu
Warszawa, 24 kwietnia 2019 r.