11 miast członkowskich ZMP zostało zakwalifikowanych do projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” w efekcie pierwszego naboru. Komisja Rekrutacyjna wybrała je spośród 22, jakie zgłosiły swój akces.

W dniu 15 marca br. obradowała Komisja Rekrutacyjna w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Do projektu w I naborze zgłosiły się 22 gminy, z których Komisja zakwalifikowała 17.

W pierwszym naborze 4 gminy będą konsultowały zmianę lub sporządzenie studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego, 1 gmina konsultuje sporządzenie miejscowego planu rewitalizacji oraz 12 gmin - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W najbliższym czasie 3-osobowe Zespoły Wspierające, składające się ze specjalistów zajmujących się konsultacjami (2 osoby) oraz urbaniści rozpoczną prace w gminach i opracowanie Indywidualnych Planów Konsultacji.

Związek Miast Polskich w projekcie odpowiedzialny jest za przygotowanie opisów konsultacji w gminach do Bazy Dobrych Praktyk.

Warto podkreślić, że spośród 13 miast zgłoszonych do projektu, aż 11 z nich to miasta członkowskie Związku Miast Polskich.

II nabór rozpocznie się na przełomie września i października. Wówczas do projektu zostanie przyjętych kolejnych 5 gmin. Obecnie 11 gmin rozpocznie prace już na wiosnę, kolejne 6 w wakacje lub jesienią.

Lista JST przyjętych do projektu wraz z informacją o organizacji odpowiedzialnej za konsultacje oraz zakres konsultacji - w załączniku.

Przypomnijmy projekt „Przestrzeń dla partycypacji 2” realizowany jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich, polega na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego przy aktywnym udziale mieszkańców.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie projektu:
https://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/o-pr...