Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich zwracają się do Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego o włączenie przedstawicieli do prac Rady, argumentując - JST są największym pracodawcą w Polsce

Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich wystosowały pismo do Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, Henryki Bochniarz o włączenie swoich reprezentantów do prac Rady.

Zgodnie z postanowieniami swoich statutów do obowiązków Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP należy reprezentowanie wspólnych interesów odpowiednio miast, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich jako pracodawców. Jednostki samorządu terytorialnego są największym pracodawcą w Polsce. JST nie mogą, niestety, tworzyć organizacji pracodawców – ustawy ustrojowe przyznają im tylko prawo do tworzenia stowarzyszeń reprezentujących ogólnie ich interesy. Dlatego – ze względu na liczebność pracowników sektora samorządowego (ok. 170 tys. pracowników urzędów gmin), a także z uwagi na specyfikę JST – ZMP i ZGW RP zwracają się z wnioskiem o włączenie swoich przedstawicieli do prac Rady po stronie pracodawców (pismo w załączeniu).