Podczas posiedzenia w Poznaniu 14 lutego br. Zarząd ZMP przyjął stanowisko w sprawie sposobu kształtowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Szczawnie - Zdroju.
2. Informacja z Sejmu i Senatu RP oraz z posiedzenia Komisji Wspólnej i ST.
3. Informacje o stanie przygotowań do obchodów 30-lecia ST.
4. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (KO),
b) o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (MI),
c) o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Lewica). 
5. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń
a) MF ws. elementów wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia.
6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Związku w 2019 r. i sprawozdania finansowego z wykonania budżetu w 2019 r.
7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu w 2019 r.
8. Przyjęcie projektu budżetu na 2020 rok oraz projektów stanowisk ZO we Wrocławiu.
9. Przyjęcie uchwały o przyjęciu Pionek, Zawiercia i Ząbkowic Śl. w poczet miast członkowskich Związku.
10. Korespondencja do rozpatrzenia.
11. Sprawy wniesione.