Główny Urząd Statystyczny opublikował coroczną informację na temat realizacji przez państwo zadań oświatowych i wychowawczych. W 2018 r. na zadania te wydano o 6 mld zł więcej niż rok wcześniej.

GUS ogłosił kolejną edycję publikacji przedstawiającej stan i dynamikę zmian polskiego systemu oświaty. Obejmuje ona informacje na temat działalności szkół oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych prowadzących nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w tym także szkolnictwo specjalne, zawodowe i artystyczne. Podobnie jak w latach poprzednich, publikacja zawiera informacje o infrastrukturze oświatowej, uczniach, absolwentach i nauczycielach, nauczaniu języków obcych oraz języków mniejszości narodowych i etnicznych, zajęciach pozalekcyjnych, wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także analizę wyników egzaminów organizowanych przez niezależne od szkół komisje egzaminacyjne.

W 2018 r. wydatki publiczne z budżetu państwa i budżetów samorządowych na oświatę i wychowanie wyniosły 77,9 mld zł, co stanowiło 3,7% PKB. Część oświatowa subwencji ogólnej (przekazywana szkołom za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego) wyniosła 43,1 mld zł. Oprócz tej subwencji z budżetu państwa przeznaczono 4,3 mld zł na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na oświatę i wychowanie (łącznie ze środkami otrzymanymi z budżetu państwa) w kwocie 76,1 mld zł przeznaczono głównie na funkcjonowanie: szkół podstawowych – 28,4 mld zł (37,3%), przedszkoli (łącznie z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych i innymi formami wychowania przedszkolnego) – 13,0 mld zł (17,1%), gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu – 6,6 mld zł (8,6%), klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz techników (łącznie ze szkołami artystycznymi) – 6,9 mld zł (9,1%), branżowych szkół I stopnia – 0,4 mld zł (0,5%), liceów ogólnokształcących – 4,5 mld zł (5,9%), szkół policealnych – 0,6 mld zł (0,8%).

W stosunku do 2003 r. wydatki na oświatę budżetów jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 136,3%: wydatki województw – o 120,0%, samorządów powiatów – o 96,1%, samorządów miast na prawach powiatu – o 173,2%, a samorządów gmin – o 127,8%.