Związek Miast Polskich zwrócił się do miast członkowskich z informacją na temat wszczęcia postępo­wania na odbiór odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach dla nieruchomości niezamieszkanych.

W informacji skierowanej do prezydentów i burmistrzów miast członkowskich ZMP oraz osób zajmujących się zagospodarowaniem odpadów komunalnych, Biuro ZMP podkreśla, że gminy chcąc zapewnić jak najdłuższe obowiązywanie dotychczasowych zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, powinny przed wejściem w życie ustawy nowelizującej wszcząć postępo­wanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunal­nych z tego typu nieruchomości.

Ustawa obecnie czeka na podpis Prezydenta RP. Wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w dzienniku ustaw. Jest więc wciąż ponad dwa tygodnie na podjęcie ewentualnej decyzji w tej sprawie.

Miasta członkowskie otrzymały opinię prawną na ten temat sporządzoną na zlecenie Związku dla swoich członków. Jest ona dostępna także na stronie ZMP dla miast należących do ZMP (w Strefie dla miast, pod zakładką Dokumenty) po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu.