Podczas Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST 13 lutego br. udało się - dzięki interwencji ZMP - zliberalizować przepisy rozporządzenia MRPiPS dotyczące standardów noclegowni.

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które miał swoje posiedzenie 13 lutego 2018 r. w Warszawie, rozpatrywał m.in. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni .

Przedstawiciel ZMP zgłosił uwagi dotyczące standardów zatrudnienia i wyposażenia schronisk dla bezdomnych. Udało się uzyskać zapewnienie ze strony resortu, że zostaną wprowadzone lepsze dla JST zapisy szczególnie dotyczące noclegowni, które gwarantują również świadczenia opiekuńcze. Dotyczą np. zmiany polegającej na tym, że teraz 1 pracownik socjalny będzie zajmował się 40 osobami, a nie 30, jak przewidywał projekt.

Część spośród uwag zgłoszonych przez ZMP wymaga jednak nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Chodzi m.in. o kwestie, którą podnosiło miasto Lublin podczas posiedzenia Zarządu ZMP, związane z obligatoryjnym wykształceniem średnim opiekunów w noclegowniach. Zdarza się bowiem często, szczególnie w podmiotach prowadzonych przez stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe, że funkcje te pełnią byli podopieczni, którzy nie mają takiego wykształcenia, ale bardzo dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków. Ministerstwo przyjęło do wiadomości te argumenty.