Podczas sesji Kongresu Polityki Miejskiej w Kielcach „Optymalizacja zarządzania rozwojem lokalnym - stan obecny i perspektywy” była mowa o doświadczeniach polskich miast i rekomendacjach OECD.

Podczas sesji II Kongresu Polityki Miejskiej w Kielcach 14 listopada br. „Optymalizacja zarządzania rozwojem lokalnym - stan obecny i perspektywy” rozmawiano o doświadczeniach polskich miast w tym zakresie oraz rekomendacja i planach OECD.

Oscar Huerta Melchor, starszy analityk w sektorze polityk miejskich, Centrum ds. Przedsiębiorczości, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Regionów i Miast, OECD przedstawił ogólne wytyczne dla polityków w kwestii wielopoziomowego zarządzania. Jest wśród nich zapewnienie wszystkim szczeblom administracji publicznej należytego finansowania zadań oraz wzmacnianie autonomii podatkowej, potencjału, innowacyjności i partycypacji społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym.

W ramach programu „Rozwój lokalny” Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) realizuje projekt doradczy pt. „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”, dzięki któremu powstanie nowe narzędzie umożliwiające wszystkim JST prowadzenie samooceny swojego potencjału instytucjonalnego do efektywnego planowania i wdrażania własnych polityk rozwojowych.

O swoich doświadczeniach w stosowaniu narzędzi zarządzania jakością dla integracji zarządzania rozwojem miasta w UM Dzierżoniowa mówiła Anna Grochowina, sekretarz miasta, a o wdrożeniu i certyfikacji w UM Kielce - jako narzędziu zarządzania miastem opartego o dane oraz monitorowania rozwoju miasta - Anna Dwurnik z Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City.

W Dzierżoniowie dzięki wprowadzonym różnym narzędziom poprawiającym zarządzanie zmieniło się funkcjonowanie urzędu. Badania potwierdzają coraz wyższe oceny kompetencji, otwartości oraz przyjazności urzędu, a także mniej skarg. Oprócz tego notowane są lepsze wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, lepsze wyniki podejmowanych procesów. – Jesteśmy otwarci ma nowe wyzwania, ciągle doskonalimy swoją organizację i skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne – mówiła sekretarz miasta Dzierżoniowa.  – Budujemy kulturę innowacji. Bodźcem jest potrzeba usprawnień i efektywność procesów w oparciu o otoczenie.  

- Nie da się świadomie zarządzać miastem bez aktualnych i wiarygodnych danych o mieście i o zjawiskach czy aktywnościach, które zachodzą w jego granicach. Kluczem do sukcesu w zarządzaniu zintegrowanym jest informacja o funkcjonowaniu wszystkich obszarów miasta. Trzeba działać na wspólnych informacjach i w oparciu o wspólne cele – zapewniała Anna Dwurnik z Urzędu Miasta w Kielcach. 

Jej zdaniem bardzo ważne jest to, aby mierzyć efektywność w sposób świadomy, z wykorzystanie zdefiniowanych metod, a przyjęty sposób mierzenia wydajności miasta powinien umożliwiać ocenę realizacji zakładanych celów i ocenę prowadzonych działań. W Kielcach wdrożono Miejski System Informacji Przestrzennej GIS, który m.in. wspiera realizację polityki przestrzennej miasta, poprawia obsługę i monitorowanie procesu inwestycyjnego, umożliwia lepsze zarządzanie środowiskiem i ochronę zasobów przyrody, lepszą koordynację miejskich polityk i strategii, przejrzystość i łatwy dostęp do pełnych, aktualnych danych o mieście. Dane te są udostępniane na portalu Geoportal Kielce. Z kolei norma ISO 37120 pozwala na efektywniejsze zarządzanie miastem i dostarczanie usług publicznych, zapewnia ramy dla zrównoważonego rozwoju miasta i planowania strategicznego, wzmacnia markę „Smart city” i wiarygodność miasta w oczach instytucji finansowych oraz inwestorów.

W opinii Anny Dwurnik, inteligentne miasto powinno w sposób systemowy i szczegółowy monitorować jakość świadczonych usług, a do tego konieczne są zidentyfikowane i zdefiniowane odpowiednio wskaźniki.

O przygotowaniu do „Przeglądu aktualnego stanu zarządzania rozwojem lokalnym w polskich jednostkach samorządu lokalnego oraz Wytycznych OECD w zakresie Polityki Miejskiej” mówił w Kielcach Oscar Huerta Melchor z OECD. Organizacja, którą reprezentuje, wspomaga rozwój lokalny i wielopoziomowe zarządzanie poprzez dane, raporty i platformy dialogu na poziomie rządowym i samorządowym. Zdaniem przedstawiciela OECD, polityka regionalna i lokalna powinna być stale oparta na innowacji i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Ekspert OECD przedstawił ogólne wytyczne OECD dla polityków w kwestii wielopoziomowego zarządzania. Są wśród nich takie zalecenia jak: doprecyzowanie uprawnień dla różnych szczebli administracji publicznej, zapewnienie im wszystkim należytego finansowania zadań, budowanie odpowiednich mechanizmów koordynacji pomiędzy różnymi poziomami administracji publicznej, konsekwentne poprawianie transparentności, zwiększanie gromadzenia danych i monitorowanie wydajności, a także wzmacnianie autonomii podatkowej, potencjału, innowacyjności i partycypacji społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Oscar Huerta Melchor podkreślił, że współpraca z OECD i realizacja projektu doradczego pt. „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” w ramach programu „Rozwój lokalny” może się przyczynić do wzmocnienia samorządu w Polsce i poprawy sytuacji w problemowych obszarach. Jednym z zaplanowanych produktów ma być przegląd zarządzania i potencjału instytucjonalnego w polskich JST. Przygotowany raport będzie formułował rekomendacje dla rządzących, których wdrożenie umożliwi poprawę sytuacji polskich miast.

Drugim ma być narzędzie umożliwiające wszystkim JST prowadzenie samooceny swojego potencjału instytucjonalnego do efektywnego planowania i wdrażania własnych polityk rozwojowych. Będzie to kolejny instrument i metoda umożliwiająca miastom poprawę zarządzania i skuteczniejszy rozwój. Ekspert omówił zakres kwestionariusza badań, które obejmie 100 JST oraz niektóre urzędy centralne. Badanie jest w trakcie przeprowadzania – ankiety wypełniane są do 13 grudnia br.

Podczas Kongresu odbyło się również spotkanie doradców programu „Rozwój lokalny”, na którym omówiono dotychczasowe wizyty studyjne do Norwegii oraz planowane wizyty dla burmistrzów i prezydentów z wybranych przez MFiPR w następnym etapie programu 50 miast. W spotkaniu uczestniczyła Elita Cakule z norweskiego KS.