Publikujemy dla delegatów sprawozdania, uchwały i stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZMP.

Stanowisko ZO ZMP w sprawie zawieszenia udziału w pracach KWRiST

Stanowisko ZO ZMP w sprawie finansowania zadań oświatowych

Stanowisko ZO ZMP w sprawie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Miast Polskich w 2016 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Uchwała nr 1 w sprawie: uchwalenia Ordynacji wyborczej wyborów Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich

Uchwała nr 2 - Regulaminu obrad XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich

Uchwała nr 3 w sprawie: przyjęcia sprawozdań Prezesa Związku z działalności Zarządu Związku Miast Polskich oraz sprawozdania finansowego za rok 2016

Uchwała nr 4 w sprawie: przyjęcia bilansu finansowego Związku za rok 2016

Uchwała nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr 8/2016 XXXVII Z0 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia budżetu Związku na rok 2017

Uchwała nr 7 w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Związku Miast Polskich

Sprawozdanie opisowe z należności i zobowiązań za 2016 r

Wykonanie budżetu Związku Miast Polskich w 2016 r.

Bilans

Opinia Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich z dnia 17 lutego 2017 r. o realizacji budżetu Związku w roku 2016 i bilansie rocznym

Załącznik do opinii Komisji Rewizyjnej

Budżet ZMP na 2017 rok

Rachunek wyników