W Lublinie powstanie 7 węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budynkami socjalno-sanitarnymi i przyległymi parkingami. Rozbudowane zostaną również zespoły przystanków przesiadkowych

W Lublinie powstanie 7 węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budynkami socjalno-sanitarnymi i przyległymi parkingami. Rozbudowane zostaną również zespoły przystanków przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Całość projektu to koszt ponad 63 mln zł. Wartość dofinansowania unijnego wyniesie ponad 36 mln zł. Termin realizacji zaplanowano do 31 grudnia 2021 roku.

Cele projektu:
• rozwój i usprawnienie systemu komunikacji w obszarze LOF
• osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad indywidualnym (dzięki rozwojowi i usprawnieniu sieci połączeń pieszych i rowerowych oraz ich integracji z transportem publicznym)
• większenie priorytetyzacji dla mniej emisyjnych środków transportowych (m.in. poprzez budowę parkingów P+R (Park & Ride), B+R (Bike & Ride), K+R (Kiss & Ride), co zachęci do przesiadania się na transport publiczny i rowerowy)
• niwelowanie barier w sprawnym, szybkim i oszczędnym podróżowaniu różnymi środkami transportu w mieście i LOF.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna.

Wszystkie obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez zastosowanie obniżonych krawężników oraz pasów z kostki strukturalnej lub odpowiednich płyt chodnikowych (np. wskaźnikowych, kontrastowych) w rejonie przystanków i przejść dla pieszych, zastosowanie pochylenia chodników max. 6%.
W projekcie zastosowane zostaną rozwiązania wpływające na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, łagodzenie skutków zmian klimatu i odporności infrastruktury na skutki zmian klimatu.