Drobna zmiana, którą dzięki interwencji ZMP wprowadzono do projektu ustawy o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym, pozwoli na uratowanie co najmniej kilkudziesięciu milionów zł w budżetach miast.

Podczas wspólnego posiedzenia senackiej Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 28 maja br. rozpatrywano wnioski zgłoszone na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

W projekcie ustawy zostały zawarte przepisy, które powodują obniżenie dochodów JST, ponieważ wprowadzono obligatoryjną bonifikatę w wysokości 99%, dla różnych osób - inwalidów, kombatantów, ale także osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym czy znacznym, ich opiekunów prawnych albo osób, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami w stosunku, do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym. To znacząco poszerzyło krąg osób, którzy z tej ulgi mogliby skorzystać. Przypominamy, że w Polsce aż 2 miliony osób ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. W opinii Związku, zgodnie z tym zapisem, uwłaszczenie mogłoby być  przeprowadzone na rzecz podmiotów na to niezasługujących. Dzięki interwencji ZMP podczas prac legislacyjnych w Senacie udało się doprowadzić do zmiany. Resort wniósł poprawkę, która nie daje możliwości otrzymania bonifikaty przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną.

- Tą drobną poprawką poprzez zawężenie katalogu beneficjantów bonifikat udało nam się ograniczyć w jakimś stopniu negatywne finansowe skutki tego zapisu dla samorządów. W pewnym sensie uratowaliśmy pieniądze samorządowe – mówi Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych. 

Już wcześniej przedstawiciel ZMP alarmował, że projekt tej ustawy łamie regulamin Sejmu (art. 36. 1a, art. 36. 6, art. 36. 7, art. 44. 3), jest niezgodny z ustawą o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (art. 8) oraz z Konstytucją RP. Zdaniem Związku narusza art. 2, 119, 165, 167 ustawy zasadniczej. Ten katalog naruszeń w pełni uzasadnia wniosek do Prezydenta o odmowę podpisania ustawy, jako niezgodnej z Konstytucją, w części dotyczącej ustawy z dnia 28 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego czy wystąpienie któregoś z miast do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego Zarząd ZMP obradujący w Gdańsku na początku czerwca postanowił - po przyjęciu regulacji przez Sejm RP (Sejm przyjął 13 czerwca poprawki Senatu do noweli ustawy o KZN) - przygotować pismo do Prezydenta RP w sprawie niepodpisywania ustawy o KZN w całości lub w części dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.