Aktualnym problemom rozwoju małych miast poświęcona była konferencja, którą wspólnie zorganizowały Związek Miast Polskich i Unia Miasteczek Polskich we współpracy z władzami miasta Śrem.

Aktualnym problemom rozwoju małych miast poświęcona była konferencja, którą wspólnie zorganizowały Związek Miast Polskich i Unia Miasteczek Polskich we współpracy z władzami miasta Śrem.

Podczas spotkania mówiono o finansach, rewitalizacji oraz roli małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. W części dotyczącej finansów najwięcej uwagi poświęcono kwestii sytemu wyrównawczego. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego konieczna jest jego przebudowa, a także stały monitoring i korekty. Dyskutowano też o kwestii najistotniejszej dla większości małych miast - dochodów własnych na jednego mieszkańca w powiązaniu z subwencją wyrównawczą, bez której większość małych samorządów nie może funkcjonować.

Przedstawiciele małych miast pochylili się też nad nową ustawą o rewitalizacji, która została uchwalona w dużej mierze dzięki temu, że Związek Miast Polskich wspólnie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów napisał własny projekt ustawy i przekazał go minister Elżbiecie Bieńkowskiej. Dr Aleksandra Jadach-Sopioło ze Szkoły Głównej Handlowej zaprezentowała w Śremie możliwości, jakie małym miastom daje ustawa w kwestii rewitalizacji, a także pokazała procedury związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

Poruszając temat roli małych miast w rozwoju obszarów wiejskich zwrócono szczególną uwagę na wyzwanie, jakim już wkrótce będzie konieczność wspólnego dostarczania usług mieszkańcom przez kilka samorządów, w tym gminy wiejskie i miasta. Wydaje się, że przy rosnących kosztach wielu usług będzie to nieodzowna droga dla wielu sąsiadujących ze sobą samorządów.

Szersza relacja z konferencji w najbliższym wydaniu "Samorządu Miejskiego".

Prezentacje: