„Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług publicznych w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” - to konferencja w ramach Programu „Rozwój lokalny”, którą organizują ZMP oraz MIiR.

Spośród 255 małych i średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, do których został skierowany Program „Rozwój lokalny”, aż 213 złożyło do Operatora Programu -Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - zarysy projektów, czyli wstępne wnioski aplikacyjne. Są one obecnie poddawane ocenie formalnej i po kolejnym etapie oceny merytorycznej Program wkroczy w fazę doradztwa dla wyłonionej grupy 50 miast, nakierowanego na wsparcie w przygotowaniu programów rozwoju oraz wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego. Będzie to przedmiotem tzw. projektu predefiniowanego realizowanego przez Związek Miast Polskich we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).

Ważną częścią projektu predefiniowanego jest komponent pn. „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”, którego koordynatorem jest OECD. W jego ramach opracowane zostaną:

  • Raport będący przeglądem stanu zarządzania w samorządach lokalnych w Polsce, rozumianego jako potencjał instytucjonalny różnych kategorii JST do sprostania wyzwaniom rozwojowym, jakie stoją przed samorządem terytorialnym w nadchodzących latach. Raport ten będzie obejmował 7 aspektów (m.in. koordynację działań w ramach jednej jednostki ST oraz pomiędzy jednostkami, współpracę między poziomami administracji publicznej, integrację zarządzania strategicznego i finansowego, zarządzanie zasobami ludzkimi, wykorzystanie danych do podejmowania decyzji, przejrzystość i efektywność zarządzania);
  • Narzędzie do efektywnego planowania i wdrażania własnych polityk rozwojowych umożliwiające wszystkim jednostkom samorządu lokalnego prowadzenie samooceny swojego potencjału instytucjonalnego. Dodatkowo narzędzie to ma pomóc w opracowaniu Planów Rozwoju Instytucjonalnego miast uczestniczących w II etapie naboru projektów do Programu „Rozwój lokalny”.

W związku z tym, Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju organizują 9 września br. w Warszawie konferencję, której głównym celem jest zaprezentowanie przez przedstawicieli OECD założeń i trybu pracy nad obydwoma wyżej wspomnianymi produktami. Omówiona zostanie metoda pracy, ze szczególnym podkreśleniem roli i zawartości kwestionariusza, który zostanie skierowany jesienią br. do wypełnienia do reprezentatywnej grupy jednostek samorządu lokalnego w Polsce (gmin i powiatów). Odpowiedzi posłużą OECD, zarówno do opracowania ww. narzędzia samooceny, jak i - po uzupełnieniu przez informacje z wywiadów pogłębionych z wybraną grupą JST - do opracowania raportu nt. stanu rozwoju instytucjonalnego samorządów lokalnych w Polsce w kontekście wyzwań rozwojowych.

Głos miast w dyskusji nt. przygotowywanych przez OECD produktów jest bardzo istotny – tak, aby były one bezpośrednio pomocne w doskonaleniu zarządzania jednostką samorządu lokalnego w warunkach polskich oraz ułatwiły przygotowanie Planów Rozwoju Instytucjonalnego w II etapie naboru do Programu.

Do udziału w konferencji zaproszono po jednym przedstawicielu z każdego z miast, które do 22 lipca br. złożyły zarys projektu do Programu „Rozwój lokalny”

Mając na uwadze znaczenie przygotowywanych przez OECD narzędzi, 10 września br. odbędą się podobne spotkania z przedstawicielami urzędów marszałkowskich, ogólnopolskich organizacji samorządowych, środowiska akademickiego oraz ministerstw sektorowych poświęcone pogłębionej dyskusji nad założeniami do kwestionariusza przygotowywanego przez OECD.