Dyrektor Biura ZMP, Andrzej Porawski proponuje wspólne przez samorządy wystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie podwyżek cen energii.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Działania podejmowane przez ten niezależny organ regulacyjny zmierzają - zgodnie z ustawą - do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

W opinii ZMP niemal 60-procentowe podwyżki cen energii zaburzają poważnie równowagę interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii, stąd pomysł na wystąpienie samorządów do URE.

Przypominamy, że temat podwyżek cen energii elektrycznej został poruszony szeroko na ostatnim posiedzeniu KWRiST 30 października (relacja również w „Samorządzie Miejskim”). Ustalono wtedy, że podczas listopadowego spotkania Komisji Minister Energii przekaże informację, jak zamierza reagować na tę trudną sytuację.