Ruszył nabór wniosków o rządowe dofinansowanie dróg samorządowych w 2018 r. – ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Wnioski przyjmowane są do 10 lutego 2018 r.

Nabór wniosków o rządowe dofinansowanie dróg samorządowych w 2018 r. – ze środków rezerwy subwencji ogólnej będzie trwał do 10 lutego 2018 r. Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki te przeznaczone są na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Wnioski o dofinansowanie dróg samorządowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej można składać do 10 lutego 2018 r. Szczegóły na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-Rezerwasubwencjiogolnej.htm

W 2017 roku dotacje z tej puli, o łącznej wartości 336 mln zł, uzyskało 169 jednostek samorządu terytorialnego. W tym:

• 14 województw, na kwotę 30,6 mln zł,
• 111 powiatów, na kwotę 146,2 mln zł,
• 43 miast na prawach powiatu, na kwotę 136,1 mln zł,
• Świnoujście na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, kwota 23 mln zł.

Wykaz zadań dofinansowanych w 2017 r. jest dostępny na stronie MIB: http://mib.gov.pl/2-RezerwaSubwencjiOgolnej2017.ht...